’ ’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Sand­syn­lig­he­den for, at den lig­ning går op, er ca. den sam­me som chan­cen for at fan­ge en fisk med to ho­ve­d­er

Re­ge­rin­gen står so­lidt på sin plan og sty­rer pro­ces­sen. Det er der man­ge for­de­le i, men det er og­så re­ge­rin­gens op­ga­ve at bin­de en­der­ne sam­men. Og som be­kendt er det ik­ke al­le, der er li­ge nem­me at flyt­te rundt med. På man­ge må­der står S tak­tisk bedst. De har godt nok ik­ke selv spil­let ud med al­ver­den, men kan pro­fi­le­re sig på at va­e­re imod de mest upo­pu­la­e­re til­tag i re­ge­rin­gens pak­ke. Der­ef­ter kan de en­ten ind­gå en af­ta­le - hvil­ket ik­ke for­hin­drer, at de bag­ef­ter hja­el­per LA med at va­el­te re­ge­rin­gen. El­ler de kan sprin­ge før mål­stre­gen og i mel­lem­ti­den ha­ve ud­stil­let, hvad DF vil va­e­re med til, men og­så ud­for­drin­ger­ne i blå blok. Hvad er for­de­len for S ved at va­e­re med? Man ta­ler me­get om, at Mor­ten Øster­gaard ger­ne vil la­ve en Ves­ta­ger – alt­så ind­gå en af­ta­le med de blå, som bin­der en even­tu­el kom­men­de rød re­ge­rin­gen øko­no­misk. Men en lidt over­set – men gi­gan­tisk – for­del for S vil va­e­re, hvis V, S og DF la­ver en egent­lig ud­la­en­din­ge­af­ta­le,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.