En en­gel uden gud bli­ver hel­gen­kå­ret

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

sig til he­le ver­den og drog om­sorg for de sy­ge og fat­ti­ge, og i dag står bag ho­spi­ces, her­ber­ger for de hjem­lø­se, sup­pe­køk­ke­ner for de fat­ti­ge, spe­dalsk­heds­kli­nik­ker, hiv-ho­spi­ces, bør­ne­hjem, kli­nik­ker for mis­bru­ge­re. I 125 lan­de er Mo­der Te­resas mis­sio­na­e­rer re­pra­e­sen­te­ret, her­un­der Dan­mark. Beskid­te pen­ge Men det har ik­ke kun va­e­ret fryd og gam­men.

Mo­der Te­resa og Ka­er­lig­he­dens Mis­sio­na­e­rer har gen­nem åre­ne få­et ad­skil­li­ge rid­ser i lak­ken. Dels på grund af or­de­nens øko­no­mi­ske fun­da­ment, der var – og er – ba­se­ret på do­na­tio­ner, som i hen­des egen le­ve­tid be­løb sig til 600 mio. kr. Svim­len­de be­løb, der of­te hav­de sta­er­kt kri­tisab­le af­sen­de­re, bl.a. Hai­tis fryg­te­de dik­ta­tor Du­va­li­er – bed­re kendt som Ba­by Doc – og ad­skil­li­ge øko­no­mi­ske svind­le­re. Der­til en af­slø­ring af, at ho­ved­par­ten af do­na­tio­ner­ne gik ind på en kon­to i Va­ti­ka­net, og kun en lil­le del nå­e­de frem til de fat­ti­ge. Lad dem li­de Og oven i det har der i år­ti­er lydt en lam­men­de kri­tik af må­den, som Mo­der Te­resa og hen­des sø­stre drev ik­ke mindst de­res ho­spi­ta­ler og ho­spi­ces på. Kri­tik, som iko­net selv nå­e­de at bli­ve kon­fron­te­ret med.

»Der er no­get smukt ved at se fat­ti­ge ac­cep­te­re de­res lod, at li­de li­ge­som Kristus led. Ver­den mod­ta­ger me­get fra de­res li­del­ser,« lød Mo­der Te­resas svar.

Men da den lil­le kvin­de med den sto­re ud­strå­ling selv blev ramt af et al­vor­ligt hjer­teslag i 1996, var det så som så med so­li­da­ri­te­ten med Kristus. Mo­der Te­resa valg­te at bli­ve be­hand­let på et mo­der­ne ho­spi­tal i USA. Med al­le til­ga­en­ge­li­ge mid­ler.

Hun dø­de 5. sep­tem­ber 1997, 87 år gam­mel, i by­en hvor det he­le be­gynd­te. Og hvor Gud for­lod hen­de.

I mor­gen bli­ver hun en hel­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.