En gra­tis fla­ske – og vi­nen hol­der sig bed­re

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

BIB-VINE Vin i bag-in-box bli­ver sta­dig me­re po­pu­la­ert her­hjem­me. Det skyl­des dels pri­sen, dels den prak­ti­ske em­bal­la­ge – men ik­ke mindst, at vi­nens kva­li­tet er for­bed­ret va­e­sent­ligt i de se­ne­re år. Selv om bå­de af­gif­ter – og der­med pri­sen på vi­nen – er ste­get, er der sta­dig en god be­spa­rel­se at hen­te på bag-in­box. Of­te ca. 25 pct. i for­hold til at kø­be sam­me vin på fla­ske. Kort sagt: Man får en fla­ske me­re for pen­ge­ne.

En BiB-vin skal ik­ke gem­mes for la­en­ge, men drik­kes in­den for 10 til 12 må­ne­der ef­ter af­tap­ning.

Og når før­ste glas er druk­ket, skal vi­nen helst op­be­va­res i kø­le­ska­bet, hvor den hol­der sig fint i fi­re-seks uger.

En vin på fla­ske bør drik­kes in­den for få da­ge, da vi­nen får kon­takt med luft i fla­sken. BiB-vin hol­der la­en­ge­re, for­di po­sen, som vi­nen op­be­va­res i, er luft­ta­et og tra­ek­ker sig sam­men, ef­ter­hån­den som BIB’en tøm­mes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.