Kul­tur ’Vild med dans’ er for de gam­le

DR-va­er­ten Ja­cob Ri­i­sing går nu for tred­je gang i krig mod TV2-suc­ce­sen ’Vild med dans’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

VERSUS 550.000 se­e­re og til topka­rak­ter for pre­mi­e­ren for­ri­ge fre­dag.

»Se­er­tal kan man la­e­se og tol­ke på man­ge for­skel­li­ge må­der, men så vidt jeg kan for­stå, er der er li­ge så man­ge yn­gre men­ne­sker og op til 40-åri­ge, der ser DR1 og TV2 fre­dag af­ten i bed­ste sen­de­tid, og det er me­get godt. El­lers hav­de vi ik­ke få­et lov til at fort­sa­et­te. Så vil­le det jo va­e­re en tabt kamp på for­hånd. ’Versus’ er no­get, som he­le fa­mi­li­en kan va­e­re med til at ga­et­te.« Ta­ger én sa­e­son ad gan­gen

»Jeg ta­ger én sa­e­son ad gan­gen. Nu må vi se. In­gen hav­de vist fo­re­stil­let sig, at ’Vild med dans’ kun­ne fort­sa­et­te i 13 år, el­ler ’X Fa­ctor’ for den sags skyld. Men det gør de, så la­en­ge de er po­pu­la­e­re. ’Versus’ er hyg­ge­ligt og sjovt at la­ve, og så snak­ker man og­så med en mas­se for­skel­li­ge men­ne­sker og hø­rer de­res tan­ker,« si­ger va­er­ten, som li­ge nu er i gang med at Det er al­drig til at vi­de, om det bli­ver et hit el­ler en fa­da­e­se. Det kan se nok så godt ud på pa­pi­ret, men det er umu­ligt at ana­ly­se­re sig frem til. Du er nødt til at sto­le på din ma­ve­for­nem­mel­se ud­vik­le et nyt un­der­hold­nings­pro­gram til DR. ’Kak­kel­bor­det’ fin­des ik­ke la­en­ge­re »Det er al­drig til at vi­de, om det bli­ver et hit el­ler en fa­da­e­se. Det kan se nok så godt ud på pa­pi­ret, men det er umu­ligt at ana­ly­se­re sig frem til. Du er nødt til at sto­le på din ma­ve­for­nem­mel­se. Det be­røm­te ’kak­kel­bord’, som fa­mi­li­en sam­le­des om, fin­des ik­ke la­en­ge­re, og det gør ’Fa­mi­li­en Dan­mark’ hel­ler ik­ke på sam­me må­de.

Min er­fa­ring er, at man skal la­ve det, man selv sy­nes er sjovt, og kan man slip­pe af sted med det, er det godt. Man må ik­ke ha­ve en am­bi­tion om at gø­re al­le gla­de. Så har man tabt kam­pen på for­hånd,« si­ger Ja­cob Ri­i­sing.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.