Pa­mela An­der­son mod po­r­no

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Den gif­te de­mo­kra­ti­ske po­li­ti­ker Ant­ho­ny We­i­ner er så­le­des for tred­je gang ble­vet af­slø­ret i en skan­da­le, hvor han har sendt po­r­no­gra­fi­ske bil­le­der af sig selv til me­get un­ge kvin­der. Hans ko­ne Hu­ma Abe­din, der og­så er pra­esi­dent­kan­di­dat Hil­lary Cl­in­tons per­son­li­ge as­si­stent, har nu søgt om skils­mis­se.

Men Pa­mela ken­der og­så pro­ble­met på sin egen krop, hvis man kan ud­tryk­ke det så­dan. Så­le­des på­stod Pa­mela An­der­sons før­ste ae­g­te­mand, Möt­ley Crüe-trom­mesla­ge­ren Tom­my Lee, at han var af­ha­en­gig af bå­de sex og po­r­no. Han og An­der­son blev skilt i 1998. Og sam­men har de to te­e­na­ge-søn­ner, Bran­don og Dylan.

Pa­mela An­der­sons kro­nik har skabt stor de­bat i USA. Blandt an­det for­di man­ge sta­dig tviv­ler på, hvor­vidt sex- og po­r­no­af­ha­en­gig­hed i vir­ke­lig­he­den er en syg­dom el­ler blot det, de­bat­tør og jour­na­list Clai­re Lands­baun i New York Ma­ga­zi­ne kal­der ’en dår­lig und­skyld­ning’.

SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.