Us­hort­s­lig op­tra­e­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BAKSER MED BUKSER kampag­ne, der skul­le mar­ke­re en ny ae­ra og gen­rejs­ning af lands­hol­det.

Der­for er man i DBU ek­stra aer­ger­lig over ud­sig­ter­ne til at skul­le ta­ge hul på en ny VM-kva­li­fi­ka­tion un­der en ny land­stra­e­ner helt i rødt.

»Pro­ble­met er, at vi li­ge har lan­ce­ret en ny spil­led­ragt, som vi har gla­e­det os til at pra­e­sen­te­re for vores fans, og så kan vi ik­ke gø­re det,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef i DBU, Jakob Høy­er, til BT.

»Det er ik­ke et ka­em­pe­pro­blem, men det er drøn­ham­ren­de ae­r­ger­ligt, for vi har gla­e­det os til at spil­le i rødt og hvidt. Vi har et Dan­ne­brog, der er rødt og hvidt, og det vil vi ger­ne kun­ne gen­ken­de i vores na­tio­na­le spil­led­ragt,« si­ger Jakob Høy­er.

Iføl­ge reg­ler­ne må to hold ik­ke spil­le i sam­me far­ve shorts. I knap en må­ned har DBU for­søgt at få ar­me­ni­er­ne til at stil­le op i blå shorts, så Dan­mark vil kun­ne ha­ve hvi­de shorts på. Der har va­e­ret en lø­ben­de kor­re­spon­dan­ce, og se­ne­st har DBUs di­rek­tør, Claus Bret­tonMey­er, sendt et brev til di­rek­tø­ren i det ar­men­ske fod­bold­for­bund. Uden held.

»Vi har få­et et me­get kort­fat­tet og me­get af­vi­sen­de svar. De ser in­gen grund til at hja­el­pe os i den her si­tu­a­tion,« si­ger Jakob Høy­er.

I bre­vet for­kla­re­de DBU-di­rek­tø­ren iføl­ge BTs op­lys­nin­ger, at far­ver­ne var en vig­tig del af den dan­ske hi­sto­rie og det dan­ske flag, sam­ti­dig med at de nye spil­led­rag­ter li­ge var ble­vet lan­ce­ret som en del af en stor kampag­ne, hvor­for man fra DBUs si­de hø­fligst an­mo­de­de Ar­me­ni­en om at spil­le i blå shorts.

Den mang­len­de sam­ar­bejds­vil­je kom­mer dybt bag på DBU.

»Vi er me­get forun­dre­de over, at ar­me­ni­er­ne ik­ke kan vi­se no­get stor­sind og for­stå­el­se, når de kom­mer til Kø­ben­havn. Det er en ma­er­ke­lig at­ti­tu­de,« si­ger Jakob Høy­er og til­fø­jer:

»Vi op­le­ver det som chi­ka­ne. Sa­ed­van­lig­vis op­le­ver vi stor sam­ar­bejds­vil­je mel­lem fod­bold­for­bun­de­ne, og vi har haft fi­ne op­le­vel­ser med Ar­me­ni­en før.« Vil ik­ke gå til UEFA Det er tred­je kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring i tra­ek, at Dan­mark er i pul­je med Ar­me­ni­en. I de to se­ne­ste op­gør har Dan­mark og­så spil­let helt i rødt med ar­me­ni­er­ne helt i hvidt. BT var i går i kon­takt med det ar­men­ske fod­bold­for­bund, der ik­ke vil­le ud­ta­le sig i sa­gen, men hen­vi­ste til det svar, det hav­de gi­vet DBU.

Ar­me­ni­er­ne har reg­ler­ne på de­res si­de, og der­for er det hel­ler ik­ke en sag, som DBU har ta­enkt sig at for­styr­re UEFA med.

»De er i de­res go­de ret, så det hand­ler om at vi­se lidt stor­sind, hvil­ket vi er vant til at op­le­ve,« for­kla­rer Jakob Høy­er.

»Nej, ik­ke på den må­de,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­che­fen, der un­der­stre­ger sin ae­r­g­rel­se.

»Det er en del af den nye rej­se med Hum­mel, hvor vi vil til­ba­ge til de rød-hvi­de far­ver, og det kan vi ik­ke kom­me.«

Om der kom­mer en løs­ning, in­den de to hold går på ba­nen i Par­ken i mor­gen, må ti­den vi­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.