’Mit ego skal ik­ke stå i vej­en’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

red.) på tv. Det er en del af pro­fes­sio­nel fod­bold at bli­ve ska­det, så det må jeg jo ba­re la­e­re at le­ve med, men det vil va­e­re en ka­em­pe skuf­fel­se, hvis jeg ik­ke kan spil­le søn­dag.«

Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de vil se den blon­de ke­e­per an, in­den han en­de­ligt be­slut­ter, om det skal va­e­re Kas­per Sch­mei­chel, Fre­de­rik Røn­now el­ler Jo­nas Lös­sl, som spil­ler fra start mod Ar­me­ni­en. Selv­om Kas­per Sch­mei­chel umid­del­bart ma­er­ker frem­skridt ti­me for ti­me, øn­sker Ha­rei­de ik­ke at af­slø­re si­ne pla­ner før star­top­stil­lin­gen of­fent­lig­gø­res i mor­gen klok­ken 17.00. Mystik om ope­ra­tio­nen Kas­per Sch­mei­chel har dø­jet med ska­den i fi­re uger og he­le ti­den va­e­ret klar over, at en ope­ra­tion vil­le va­e­re uund­gå­e­lig, for det har la­e­ge­sta­ben og kirur­ger­ne for­talt ham lø­ben­de. Han for­søg­te ba­re at spil­le så la­en­ge, som han kun­ne, si­ger han, og lør­dag blev det så for me­get.

Ef­ter Lei­cesters 2-1-sejr op­stod der lidt mystik om ope­ra­tio­nen, da tra­e­ner Clau­dio Ra­ni­e­ri ud­tal­te, at ope­ra­tio­nen hav­de va­e­ret plan­lagt på for­hånd. Det vil­le va­e­re be­lej­ligt for Lei­ce­ster at få fo­re­ta­get ope­ra­tio­nen i land­skampspau­sen, så Sch­mei­chel har la­en­ge­re tid til at bli­ve klar til den na­e­ste Lei­ce­ster-kamp.

Sch­mei­chel forta­el­ler, at smer­te­ta­er­s­k­len blev nå­et net­op i lør­da­gens kamp, og at det var ud­slags­gi­ven­de for ope­ra­tions­da­to­en.

»Jeg hav­de ik­ke for­ven­tet, at det vil­le bli­ve et pro­blem, for jeg har kun­ne hånd­te­re det. Men så nå­e­de det et punkt i lør­dags, hvor jeg sim­pelt­hen var for far­lig at ha­ve på ba­nen for mit hold. Det var pis­se uhel­digt, at det var op til en land­skamp, men det kun­ne li­ge så vel ha­ve va­e­ret for to uger si­den el­ler en uge ude i frem­ti­den,« si­ger Kas­per Sch­mei­chel.

Sch­mei­chel for­la­der sin po­si­tion ved bor­det og stil­ler sig og ven­ter på den fy­si­ske stab.

Nu ven­ter al­le så på, om han kan spil­le i mor­gen. Dur­mi­si

Vester­gaard

Sch­mei­chel Fi­s­cher Erik­sen

Højb­jerg

Kvist

Chri­sten­sen

Kja­er Jør­gen­sen An­ker­sen Jeg skal ik­ke ud og va­e­re en fa­re for hol­det, for­di jeg ik­ke kan pra­este­re. Mit ego skal ik­ke dik­te­re det. Jeg må va­e­re ae­r­lig med mig selv, når tids­punk­tet kom­mer til at tra­ef­fe en be­slut­ning Kas­per Sch­mei­chel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.