’Nu be­hø­ver jeg ik­ke lø­be’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SERJR I NEW YORK Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki er vi­de­re til fjer­de run­de af US Open og lig­ner én, der er ved at fin­de til­ba­ge til stor­for­men.

2016 har va­e­ret et sort, sort år for dan­ske Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki. Hun er ras­let ned af ver­dens­rang­li­sten, ble­vet slå­et ud af et utal af tur­ne­rin­ger og slet ik­ke kun­ne fin­de stor­spil­let frem.

Det er ik­ke så la­en­ge si­den, at den dan­ske land­stra­e­ner Ken­neth Carl­sen ud­tal­te, at han var over­be­vist om, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki igen vil­le va­e­re at fin­de i ver­den­stop­pen på trods af den se­ne­ste lan­ge pe­ri­o­des dår­li­ge re­sul­ta­ter. Og det er hel­ler ik­ke la­en­ge si­den, BT tal­te med ten­nis-leg­en­den Mats Wilan­der, der var klar i spyt­tet om dan­ske­rens frem­tid.

»Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kan kom­me til­ba­ge til ten­ni­stop­pen. Hun kan end­da bli­ve num­mer 1 på ver­dens­rang­li­sten igen,« sag­de han i den for­bin­del­se.

No­get kan ty­de på, at de to her­rer har fat i no­get. For det la­der til, at der er bed­re ti­der i ven­te for dan­ske­ren.

Woz­ni­a­cki er i øje­blik­ket godt i gang med at sa­et­te en flot pra­eg på US Open, ef­ter hun i går slog ru­ma­e­ne­ren Mo­ni­ca Ni­cu­lescu med 6-1, 6-3. Der­med er hun vi­de­re til fjer­de run­de. Dan­ske­ren kun­ne da hel­ler ik­ke la­de va­e­re med at smi­le, da hun ble­vet in­ter­viewet på ba­nen ef­ter sej­ren.

Ni­cu­lescu har en me­get sa­er­pra­e­get spil­lestil, hvor isa­er hen­des for­hånd til­tra­ek­ker sig op­ma­er­k­som­hed. Den bli­ver nem­lig sli­cet.

»Det er sjovt (at spil­le over­for, red.), men det er og­så fru­stre­ren­de, for­di hun får én til at fø­le, at man ik­ke kan fin­de ud af at spil­le ten­nis. Man skal vir­ke­lig va­e­re men­talt for­be­redt på ba­re at bli­ve ved med at klø på. Det var ik­ke pa­ent spil, men det er re­sul­ta­tet, der ta­el­ler. Jeg fik en god om­gang mo­tion, så jeg be­hø­ver ik­ke at ta­ge en lø­be­tur se­ne­re på ef­ter­mid­da­gen,« gri­ne­de Woz­ni­a­cki, da hun blev for­holdt ru­ma­e­ne­rens spil­lestil. Vil ba­re ny­de sej­ren Det er først i mor­gen, dan­ske­ren igen skal i ak­tion, hvor hun mø­der en­ten ame­ri­kan­ske Ma­di­son Keys el­ler ja­pan­ske Na­o­mi Osa­ka.

»De slår beg­ge vir­ke­lig hårdt, men for at va­e­re ae­r­lig vil jeg ba­re ger­ne ny­de min sejr. Når jeg kom­mer på ba­nen igen på søn­dag, vil jeg gø­re mit bed­ste. Det bli­ver en an­den kamp, men jeg får end­nu en chan­ce, og det er jeg glad for,« lød det fra Woz­ni­a­cki.

Den dan­ske ten­nis­spil­ler har tid­li­ge­re op­t­rå­dt med stor suc­ces i US Open. I 2014 kom hun i fi­na­len, hvor hun dog blev over­vun­det af ve­nin­den Se­re­na Wil­li­ams.

Den tid­li­ge­re ver­den­set­ter er helt ne­de som num­mer 74 på ver­dens­rang­li­sten ef­ter det dår­li­ge år på ten­nis­ba­nen, men den kan den go­de pra­e­sta­tion i US Open ret­te op på.

I hvert fald ser det ly­se­re ud, end det la­en­ge har gjort for 26-åri­ge Woz­ni­a­cki. Det var ik­ke pa­ent spil, men det er re­sul­ta­tet, der ta­el­ler. Jeg fik en god om­gang mo­tion, så jeg be­hø­ver ik­ke at ta­ge en lø­be­tur se­ne­re på ef­ter­mid­da­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.