Vi­dun­der­barn el­ler møgun­ge?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ki­mi Räik­kö­nen, der selv er en af de hår­de­ste hunde i fel­tet, me­ner sim­pelt hen at Ver­stap­pen er far­lig 8-ÅRI­GE MAX VER­STAP­PEN er ved at kryd­se gra­en­sen mel­lem ’won­der-boy’ og ’en­fant-ter­rib­le’. Han im­po­ne­rer sta­dig med si­ne om­gang­sti­der, men der er fle­re og fle­re kø­re­re i fel­tet, der er ble­vet tra­et­te af hans kø­re­stil. I Bel­gi­en i sid­ste we­e­kend var han i in­fight med beg­ge Fer­ra­ri-kø­rer­ne, og spe­ci­elt Ki­mi Räik­kö­nen er kri­tisk. Fin­nen, der selv er én af de hår­de­ste hunde i fel­tet, me­ner sim­pelt­hen at Ver­stap­pen er far­lig. Max Ver­stap­pen kø­rer med sin ag­gres­si­ve stil i hjulspo­re­ne på le­gen­da­ri­ske For­mel 1-nav­ne som Ayr­ton Sen­na og Mi­cha­el Schu­ma­cher. En in­da­edt tro på, at man har en na­er­mest med­født ret til at va­e­re med i front, kom­bi­ne­ret med to­tal man­gel på respekt for de etab­le­re­de kø­re­re i fel­tet, gav og­så Sen­na og Schu­ma­cher man­ge fjen­der i de­res før­ste sa­e­so­ner.

Det sam­me er til­fa­el­det med Ver­stap­pen. Den hol­land­ske te­e­na­ger er på man­ge må­der et for­fri­sken­de pust, men der er ef­ter min me­ning snart no­gen, der­må hvi­ske ham i øret, at For­mel 1 alt­så ik­ke er et com­pu­ter­spil. At sporten sta­dig er livs­far­lig. Og at in­gen – hel­ler ik­ke 18-åri­ge won­der-boys – le­ver evigt. I GAM­LE DA­GE var der me­re selv­ju­stits i fel­tet. Den un­ge ita­li­e­ner Ric­car­do Pa­t­re­se var i 1978 in­vol­ve­ret i en ra­ek­ke kon­tro­ver­si­el­le epi­so­der, og de ae­l­dre kø­re­re an­ført af ver­dens­me­stre­ne Niki Lau­da, Emer­son Fit­ti­pal­di og Ja­mes Hunt var ik­ke im­po­ne­re­de. Da Sve­ri­ges Ron­nie Pe­ter­son så blev draebt ef­ter en ulyk­ke på de før­ste me­ter af Ita­li­ens Grand Prix, og Pa­t­re­se var i umid­del­bar na­er­hed af sven­ske­rens bil, da ulyk­ken fandt sted, fik han skyl­den. Da FIA, der den­gang stort set al­drig blan­de­de sig i kørs­len på ba­nen, ik­ke gjor­de no­get, tog de ae­l­dre ver­dens­me­stre sa­gen i egen hånd: De na­eg­te­de at stil­le op i det ef­ter­føl­gen­de grand­prix i USA, hvis Pa­t­re­se kør­te med. Ar­ran­gø­rer­ne i USA vil­le na­tur­lig­vis hel­le­re ha­ve en ra­ek­ke pro­mi­nen­te nav­ne end en ita­li­ensk rook­ie på start­lis­ten, og de med­del­te her­ef­ter Pa­t­re­se, at han ik­ke var vel­kom­men i de­res løb.

Pa­t­re­se føl­te sig uret­fa­er­digt be­hand­let, og han blev i en se­ne­re ci­vil rets­sag fri­kendt for Pe­ter­sons dødsu­lyk­ke. Men den mang­len­de start­til­la­del­se i USA blev en hu­ske­ka­ge, og ita­li­e­ne­ren blev se­ne­re en af spor­tens mest fair og respek­te­re­de kø­re­re. ROMAIN GROSJEAN, DER nu kø­rer for Haas, var en an­den af de ’vil­de un­ge’. Han var in­vol­ve­ret i en ra­ek­ke sam­men­stød i 2012, og det gik helt galt på de før­ste me­ter af Bel­gi­ens Grand Prix. En ag­gres­siv ma­nøv­re fra fransk­man­den for­år­sa­ge­de et mas­se­sam­men­stød med blandt an­dre Lewis Ha­milt­on og Fer­nan­do Alonso. Her trå­d­te FIA i ka­rak­ter, og Grosjean blev ude­luk­ket fra det føl­gen­de løb i Ita­li­en. Det var en la­e­re­streg for fransk­man­den, der var en bå­de ’pa­e­ne­re’ og hur­ti­ge­re ra­cer­kø­rer, da han kom til­ba­ge.

Jeg sy­nes, det er på ti­de, at FIA ind­kal­der Max Ver­stap­pen til en kam­me­rat­lig sam­ta­le. Og helst in­den Ita­li­ens Grand Prix i mor­gen. Mon­za, med top­ha­stig­he­der over 380 km/t, er ik­ke ste­det, hvor man skal over­skri­de gra­en­sen mel­lem vi­dun­der­barn og møgun­ge. PE­TER NYGAARD, BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.