SLIDT SLOTT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mens fel­tet med al­le fa­vo­rit­ter­ne tog en ge­di­gen slap­per, trå­d­te 23-åri­ge Va­le­rio Con­ti (Lam­pre) ind på den sto­re sce­ne med en im­po­ne­ren­de sejr på 13. eta­pe af Vu­el­ta a Es­paña. Con­ti var en del af det ud­brud på 12 mand, der slap va­ek ef­ter en hek­tisk ind­led­ning. Her­ef­ter tril­le­de fel­tet ro­ligt af­sted, mens ud­bry­der­ne trak fra.

Fel­tet an­ført af Mo­vistar tril­le­de med na­er­mest ener­ve­ren­de lang­som­me­lig­hed af­sted mod mål og kryd­se­de først mål­stre­gen i ro­ligt tem­po klok­ken 18.19 - na­e­sten 34 mi­nut­ter ef­ter vin­de­ren.

Der­med ske­te der hel­ler ik­ke for­skyd­nin­ger i top­pen, hvor Nairo Qu­in­ta­na (Mo­vistar/foto) fort­sat fø­rer med 54 se­kun­der ned Chris Froo­me (Sky).

Med 213,4 ku­pe­re­de, ba­ski­ske ki­lo­me­ter var gårs­da­gens eta­pe den la­eng­ste i årets Vu­el­ta, og med fi­re ka­te­go­ri-3-stig­nin­ger midt­vejs på ru­ten ind­bød ter­ra­e­net til ud­brud.

Man­ge ryt­te­re vi­ste der­for stor an­grebs­lyst straks ef­ter star­ten i Bil­bao. Ud­brud holdt hjem Ef­ter små 20 ki­lo­me­ter slap 12 mand af­sted, og da fel­tet 10 ki­lo­me­ter se­ne­re op­gav jag­ten, fik ud­bry­der­ne det af­gø­ren­de hul, som hur­tigt vok­se­de sig stort.

90 ki­lo­me­ter fra mål var for­sprin­get na­e­sten på 20 mi­nut­ter, og da ud­brud­det ram­te den af­slut­ten­de rund­stra­ek­ning på 32 ki­lo­me­ter, var det op­pe på 21 mi­nut­ter.

Det stod klart, at eta­pe­vin­de­ren skul­le fin­des blandt de 12 ud­bry­de­re, som al­le var me­re end en ti­me ef­ter i klas­se­men­tet.

Ind­led­nin­gen på rund­stra­ek­nin­gen blev sam­ti­dig ind­led­nin­gen til ka­os i ud­brud­det, da ryt­ter­ne an­greb til høj­re og ven­stre. Det split­te­de front­grup­pen i stum­per.

18 ki­lo­me­ter fra mål ryk­ke­de Va­le­rio Con­ti af­gø­ren­de, og han end­te med at sa­et­te si­ne føl­ge­s­ven­de med 55 se­kun­der.

I dag ven­ter lø­bets kon­ge­e­ta­pe, og der­for var det en til­tra­engt ro­lig dag på det 30 gra­der var­me uden­dørs­kon­tor for klas­se­ment­fol­ke­ne. UDKØRT Ame­ri­ka­ne­ren er ik­ke så god tek­nisk, så hvis hun ik­ke får det til at stem­me med ha­ek­ke­ne, mi­ster hun nemt et par se­kun­der. Men hun hav­de få­et in­der­ba­nen og kun­ne na­er­mest la­de sig tra­ek­ke med, og hun gjor­de det godt.«

Sha­mi­er Litt­le var i øv­rigt ik­ke med til OL, da hun kik­se­de sit løb ved de ame­ri­kan­ske ud­ta­gel­ses­mester­ska­ber og kun blev num­mer fem, så hun har for­ment­lig lidt me­re over­skud i tan­ken end de na­er­me­ste kon­kur­ren­ter. Ta­pet op Selv­om det blev til en me­re end god­kendt ind­sats for dan­ske OL­sølvvin­der, kan hun godt ma­er­ke, at krop­pen er klar til at hol­de fri ef­ter at va­e­re ble­vet pres­set til det yder­ste gen­nem en la­en­ge­re pe­ri­o­de.

»Jeg kun­ne godt ma­er­ke det i bag­lå­ret igen, der hvor jeg hav­de pro­ble­mer med en ska­de i for­å­ret. Og ef­ter at ha­ve lø­bet DM på 200 me­ter i søn­dags, kun­ne jeg dår­ligt nok kom­me ud af sen­gen man­dag mor­gen. Jeg hal­te­de na­er­mest ned til bør­ne­ha­ven, da jeg skul­le af­le­ve­re min søn.«

»Men det er ik­ke kun mig, der kan ma­er­ke, at det er sidst på sa­e­so­nen. Al­le er sta­dig tra­et­te ef­ter OL, al­le vil ger­ne på fe­rie nu. Når jeg kig­ger rundt om­kring, så be­gyn­der folk at va­e­re ta­pet op nu. De har pro­ble­mer med se­ner og mus­k­ler ef­ter at ha­ve Det er ik­ke kun mig, der kan ma­er­ke, at det er sidst på sa­e­so­nen. Al­le er sta­dig tra­et­te ef­ter OL, al­le vil ger­ne på fe­rie nu va­e­ret pres­set til det yder­ste og ha­ve va­e­ret helt ne­de i va­egt til OL.«

Nu mang­ler der kun et stort sta­ev­ne, in­den Aar­hus 1900-lø­be­ren kan gi­ve krop­pen den fe­rie, som den tra­en­ger til, før vin­te­r­ens grund­tra­e­nings­pro­gram be­gyn­der. Na­ep­pe ny re­kord Fre­dag af­ten er der Di­a­mond Le­ague-fi­na­le i Bruxel­les.

»Jeg gla­e­der mig til at lø­be der. Det er en rig­tig god ba­ne med nog­le blø­de sving, så man kan kom­me hur­tigt ud af dem igen. Jeg tror på, at jeg kan lø­be li­ge så hur­tigt der som i Zürich. Jeg tror ik­ke på, at jeg sa­et­ter en ny dansk re­kord, der kraever no­get helt spe­ci­elt, så det bli­ver må­ske først na­e­ste gang, at jeg lø­ber ved et in­ter­na­tio­nalt mester­skab. Men det vil og­så va­e­re fint, hvis jeg ba­re kan sa­en­ke gen­nem­snit­tet for mi­ne fem bed­ste ti­der og vi­se et kon­stant højt ni­veau, så vil jeg va­e­re rig­tigt godt til­freds.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.