DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den mest tra­di­tions­ri­ge kon­kur­ren­ce un­der Dan­ske Spil er DM i Tips i ef­ter­år­s­ud­ga­ven.

Nu er det så tid til end­nu en om­gang, som sky­des i gang med dagens kupon, som i an­led­ning af land­skam­pe­ne kun in­de­hol­der kam­pe fra Le­ague One og Le­ague Two.

Kon­kur­ren­cen va­rer i alt i ot­te uger, og som al­tid er der bå­de en in­di­vi­du­el kon­kur­ren­ce og en hold­kon­kur­ren­ce, hvor man kan til­mel­de sig sam­men med fi­re an­dre tip­pe­re.

Der er frit valg mel­lem al­le sy­ste­mer på mel­lem ot­te og 300 kro­ner og el­lers ga­el­der det blot om at hu­ske at ind­le­ve­re hver uge - så er man med i kon­kur­ren­cen.

Vin­de­ren af DM i Tips får en plads på »Ver­dens Bed­ste Fod­bol­drej­se«, som af­hol­des hvert år i for­å­ret, hvor man i sel­skab med fod­bold­ken­dis­ser og Od­dset-vin­de­re ser fod­bold i tre lan­de på tre da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.