Hvor gam­mel er du?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg har al­drig for­stå­et, at man ik­ke må spør­ge om en kvin­des al­der. At spørgs­må­let i sig selv er ube­høv­let in­si­nu­e­rer jo, at al­der er no­get, vi skal skam­me os over. At det er fi­ne­re at va­e­re 20 år end 50. Men helt ae­r­ligt kan jeg ik­ke kom­me i tan­ke om én ene­ste kvin­de, der hel­le­re vil­le va­e­re 20 end 50. Vel ta­en­ker de fle­ste på ty­ver­ne som en tid med fa­ste­re bal­der og me­re st­rut­ten­de bryster. Men oven i ho­ve­d­et var det he­le og­så så me­get fa­ste­re den­gang. Per­son­ligt vid­ste jeg ALT, da jeg var 20. I dag ved jeg stort set in­tet. Men det er en li­se at va­e­re ble­vet lidt lø­se­re i kø­det og i hold­nin­ger­ne. Jeg bil­der mig ind, at jeg er sjove­re at va­e­re sam­men med i dag – bå­de for mig selv og for an­dre. Al­der hand­ler ik­ke om år, men om indstil­ling. Se ba­re på BT, der i den­ne uge fyld­te 100 år, men sta­dig er skarp i form og ind­hold. I an­led­ning af fød­sels­da­gen hyl­der vi i den­ne uge kun­sten at bli­ve ae­l­dre. Al­der er nem­lig in­gen hin­dring – for at se godt ud. For at le­ve det go­de liv. For at ud­for­dre sig selv – og an­dre. Se ba­re på al­le de smuk­ke, klo­ge og er­far­ne kvin­der, vi har mødt i den­ne uge. De er be­vi­set på, at der be­stemt ik­ke er grund til at skam­me sig over at bli­ve ae­l­dre. Hip hur­ra for BT -– og for mod­ne kvin­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.