Kvin­der­nes

Kvin­der har al­tid pra­e­get BT – bå­de som la­e­se­re og skri­ben­ter. I man­ge år var BT avi­sen, der hav­de flest kvin­de­li­ge jour­na­li­ster. For ’kvin­der skri­ver bed­re og med me­re fø­lel­se’, men­te en tid­li­ge­re che­fre­dak­tør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AFo­to Scan­pix, ar­kiv vi­sen du kan va­e­re be­kendt at ta­ge med hjem«.

Så­dan lød det i en re­k­la­me for BT fra de gla­de 70ere. Mens kon­kur­ren­ten Ek­stra Bla­det sva­el­ge­de i po­r­no, fra­ek­ke nø­gen­bil­le­der og lum­re mas­sa­ge­an­non­cer, var bud­ska­bet, at BT var en ’pa­e­ne­re’ og me­re fa­mi­lie­ven­lig avis.

I re­k­la­men så man fa­mi­lie­fa­de­ren, der kom hjem fra ar­bej­de, ra­ek­ke BT frem til sin ko­ne og bør­ne­ne, We­e­kend - 03.09.2016 Did­der Røn­lund mens han ha­eng­te frak­ken i en­tre­en. En un­der­sø­gel­se fra sam­me tid vi­ste, at man­ge Ek­stra Blads-kø­be­re al­drig tog avi­sen med hjem, men der­i­mod smed avi­sen va­ek, når de hav­de stu­de­ret de fra­ek­ke bil­le­der og mas­sa­ge­an­non­cer­ne.

Kvin­de­li­ge jour­na­li­ster bedst

BTs kla­re af­stand­ta­gen fra po­r­no og mas­sa­ge­an­non­cer be­tød, at BT hav­de fle­re kvin­de­li­ge kø­be­re og der­med og­så la­e­se­re end kon­kur­ren­ten. BTs me­re po­si­ti­ve to­ne og ar­tik­ler, der be­ska­ef­ti­ge­de sig med fa­mi­li­e­li­vets hver­dags­pro­ble­mer, fik fle­re og fle­re kvin­der til at va­el­ge BT. BT var ik­ke kun de kvin­de­li­ge la­e­se­res fo­re­truk­ne avis, men og­så den dan­ske avis, der hav­de flest kvin­der an­sat. På BTs re­dak­tion her­ske­de ren­dyr­ket ’girl-power’. Mor­ten Pe­der­sen, der var che­fre­dak­tør 1966-1979, lag­de ik­ke skjul på, at han men­te, at kvin­de­li­ge jour­na­li­ster var langt bed­re end de­res mand­li­ge kol­le­ger.

»Kvin­der skri­ver med langt me­re fø­lel­se og ind­le­vel­se. De er bed­re til at ta­le med an­dre men­ne­sker, og har stør­re for­stå­el­se for an­dres pro­ble­mer. De kom­mer langt ta­et­te­re på de men­ne­sker, de in­ter­viewer. Det be­ty­der Ar­ne Not­kin na­tur­lig­vis at de­res ar­tik­ler og repor­ta­ger får en me­get hø­je­re kva­li­tet og der­med ind­fan­ger la­e­ser­ne. Og det er la­e­ser­ne, vi skri­ver for,« lød det.

Mor­ten Pe­der­sen fandt det helt ska­evt, at nog­le avi­ser kun lod de kvin­de­li­ge jour­na­li­ster be­ska­ef­ti­ge sig med em­ner som mo­de og mad.

Mo­de som hot stuff

En af de kvin­der, der skrev om mo­de, var BTs man­ge­åri­ge jour­na­list Did­der Røn­lund. Hun for­må­e­de at gø­re mo­de­stof til hot stuff. Hen­des repor­ta­ger fra Pa­ris skab­te stor de­bat, og che­fre­dak­tør Leif Jen­sen (1979-1984) pro­fi­le­re­de i stor stil Did­der Røn­lund. I re­k­la­mer for BT hed det bl.a.: »Di­or, Mar­git Brandt og Did­der Røn­lund sa­et­ter liv i klu­de­ne.« På en af mo­dejour­na­li­stens for­si­der lød det ’op­hid­sen­de’ bud­skab: ’Laes Did­der fra Pa­ris: Nu tra­ek­ker hun ned i skør­ter­ne’.

»Det var den­gang, maxi-mo­den plud­se­lig tord­ne­de frem,« min­des Did­der Røn­lund, der fle­re gan­ge fik la­e­ser­ne på nak­ken. Spe­ci­elt kon­sta­te-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.