Fa­vo­rit

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT som­mer­pi­ge 1976 Kir­sten Poul­sen rin­gen at det var slut med de el­ske­de mi­nis­kør­ter, fik la­e­ser­ne til at ra­se.

»Jeg blev i vre­de la­e­ser­bre­ve ud­råbt til ’tøjs­nob, dik­ta­tor, luksus­dyr og mi­ni­ens fjen­de nr. 1’,« forta­el­ler Did­der Røn­lund.

Det var pra­e­cis hvad BTs che­fer øn­ske­de. Ar­tik­ler der pro­vo­ke­re­de og en­ga­ge­re­de la­e­ser­ne.

Men Did­der Røn­lund fik og­så man­ge nye fans. F.eks. da hun ind­led­te en kampag­ne mod salg af pel­se fra ba­by­sa­e­ler. Hun un­der­søg­te al­le pels­bu­tik­ker i Kø­ben­havn. Fandt hun nog­le, der solg­te de om­strid­te pel­se, blev for­ret­nin­ger­ne ’ha­engt ud’ i avi­sen. En pels­hand­ler på Strø­get blev så vred, at han greb Did­der Røn­lund i ar­men og smed hen­de ud af for­ret­nin­gen. Den hi­sto­rie blev na­tur­lig­vis og­så skre­vet. Pelskri­gen vak­te sta­er­ke fø­lel­ser og skab­te stor de­bat bå­de for og imod. Der gik der­for et gys gen­nem re­dak­tio­nen, da to ro­ck­e­re i la­e­der­ve­ste trop­pe­de op på avi­sen for at snak­ke med fru Røn­lund.

Kol­le­ga­er­ne fryg­te­de, at Did­der Røn­lund skul­le ha­ve køl­leslag – li­ge­som de stak­kels ba­by­sa­e­ler. Men, nej. Ro­ck­er­ne hav­de den­ne be­sked med: ’Det er fand­me godt gå­et. Får du brug for hja­elp, skal du ba­re si­ge til’.

Kun for kvin­der

An­dre af BTs kvin­der kun­ne og­så ska­be de­bat. På et tids­punkt gjor­de de kvin­de­li­ge jour­na­li­ster op­rør mod avi­sens teg­ne­se­rie ’Ka­sket Karl’, som de fandt alt for mands­cha­u­vi­ni­stisk. De men­te, at fi­gu­rens sar­ka­sti­ske kom­men­ta­rer til ko­nen Fl­ora var di­rek­te kvin­defjend­ske, og fik over­talt che­fre­dak­tø­ren til at fy­re Karl fra spal­ter­ne. Den lil­le ar­bejds­sky her­re med six­pen­cen var dog ik­ke ar­bejds­løs i man­ge ti­mer. Al­le­re­de na­e­ste dag duk­ke­de han op hos kon­kur­ren­ten – ’man­dea­vi­sen’ Ek­stra Bla­det.

Nu kun­ne man tro, at BT ik­ke vo­ve­de at brin­ge bil­le­der af af­kla­ed­te pi­ger. Så­dan for­holdt det sig ik­ke, for der var mas­ser af top­lø­se pi­ger i de år. Men i BT be­holdt pi­ger­ne pa­ent trus­ser­ne på. Som BTs re­dak­tions­chef Leif Jen­sen, der var an­sat på avi­sen i 20 år, før han blev che­fre­dak­tør, sag­de, når han skul­le va­el­ge pi­ge­bil­le­der til dagens avis: ’Vi brin­ger ik­ke bil­le­der med krus­per­sil­le’.

Trods man­ge kvin­de­li­ge jour­na­li­ster har BT end­nu ik­ke haft en kvin­de­lig che­fre­dak­tør, men dog fle­re kvin­de­li­ge re­dak­tions­che­fer. Che­fre­dak­tør Ar­ne Not­kin, der var på BT fra 1996-1997, sat­se­de og­så på den go­de kvin­de­li­ge på­virk­ning og an­sat­te kort ef­ter sin til­tra­e­del­se i 1996 to kvin­de­li­ge re­dak­tø­rer Ni­na Ve­del-Pe­ter­sen og Met­te Ter­kel­sen. Ni­na Ve­del-Pe­ter­sen sø­sat­te bl.a. et nyt søn­dagstil­la­eg ’Kun for kvin­der’, og gav selv søn­dags­a­vi­sen dis­se ord med på vej­en: ’Som den ene­ste avis i Dan­mark har BT nu et helt til­la­eg, der hen­ven­der sig til kvin­de­li­ge la­e­se­re. Vi skri­ver om sam­liv, sex , fø­lel­ser og mo­de. Det skal va­e­re em­ner der in­ter­es­se­rer kvin­der. Men det sjove er, at Met­te Ter­kel­sen og Ni­na Ve­del-Pe­ter­sen Foto: Jens Nør­gaard man­ge ma­end og­så la­e­ser ’Kun for kvin­der’. Må­ske for­di de her­ved bli­ver klo­ge­re på ko­nen, ka­e­re­sten el­ler ka­el­lin­gen’. Må­let med ’Kun for kvin­der’ er ’ik­ke at va­e­re tand­løs og for­ud­si­ge­lig som uge­bla­de og må­neds­ma­ga­si­ner. Vi går ik­ke uden om pro­ble­mer, men be­hand­ler dem med hu­mor, kon­struk­tivt og al­tid hand­lings­an­vi­sen­de’. I dag er ide­en bag søn­dagstil­la­eg­get ’Kun for kvin­der’ ble­vet me­get bre­de­re i sit stof­valg og ført up to da­te un­der nyt navn – nem­lig ’BT We­e­kend’, som du ken­der det. Det sty­res na­tur­lig­vis af en kvin­de. We­e­kend - 03.09.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.