Sex hol­der dig ung og rask

In­ti­mi­tet og ny­del­se er ik­ke ba­re godt for par­for­hol­det. Sex kan og­så fore­byg­ge despres­sio­ner og styr­ke dit im­mun­for­svar

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Fo­rel­skel­sens elskov er dre­vet over. Bør­ne­ne pro­du­ce­ret og flø­jet fra re­den. Ar­gu­men­ter­ne for at hol­de gang i in­ti­mi­te­ten i dob­belt­sen­gen kan umid­del­bart se ud til at for­svin­de, når al­de­ren sti­ger. Men der er god grund til at fast­hol­de la­gen­gym­na­stik­ken – bå­de for dit par­for­hold men og­så for din egen sund­heds skyld.

Sex hol­der dig nem­lig ung og rask. Ja fak­tisk er seksu­a­li­tet li­ge­frem en sund­heds­fak­tor i lig­hed med re­gel­ma­es­sig mo­tion og sund kost. Det forta­el­ler Chri­sti­an Grau­gaard, la­e­ge og pro­fes­sor i se­xo­lo­gi ved Se­xo­lo­gisk Forsk­nings­cen­ter på Aal­borg Uni­ver­si­tet.

»Vi ved fra forsk­nin­gen en hel del om se­xli­vets gavn­li­ge ef­fek­ter på psy­ke og sam­liv, men der er og­så tegn på, at seksu­el ak­ti­vi­tet kan på­vir­ke krop­pen po­si­tivt, ik­ke mindst hos folk over 50 år. Dels er det vel­kendt, at en­hver form for mo­tion er sundt, dels fri­gi­ves der un­der sam­le­jet stof­fer, som kan vir­ke smer­testil­len­de og må­ske end­da styr­ke im­mun­for­sva­ret. Der er så­gar la­vet stu­di­er, som ty­der på, at hyp­pig sex kan nedsa­et­te dø­de­lig­he­den, men vi ved end­nu for lidt om de fy­si­o­lo­gi­ske me­ka­nis­mer, og det er for tid­ligt at si­ge no­get med sik­ker­hed,« si­ger han.

Tid­ligt i li­vet har vi la­ert, at me­nin­gen med sex er, at man­dens sa­ed skal be­frug­te kvin­dens aeg, så hun kan bli­ve gravid. Men sex spil­ler en langt stør­re rol­le for os som men­ne­sker. Sex gi­ver os velva­e­re og hol­der os sun­de. Så når sal­get af rejs­nings­mid­ler til mid­delal­dren­de ma­end sti­ger, mens kvin­der ef­ter­spør­ger råd til at fast­hol­de se­xly­sten ef­ter over­gangs­al­de­ren, er det ik­ke så tos­set en ide. Ja, sex kan li­ge­frem gø­re en po­si­tiv for­skel for kro­nisk sy­ge:

»Der er in­gen tvivl om, at sex, na­er­hed, øm­hed og in­ti­mi­tet gi­ver over­skud og velva­e­re, hvil­ket kan gø­re en vig­tig for­skel, hvis man er ramt We­e­kend - 03.09.2016 af en kro­nisk syg­dom og har brug for ek­stra kra­ef­ter til at kom­me vi­de­re med sit liv. Af sam­me grund har man set, at sy­ge men­ne­sker, som får rå­d­giv­ning om se­xli­vet, kla­rer sig bed­re end dem, som bli­ver ladt i stik­ken på det­te punkt,« si­ger Chri­sti­an Grau­gaard.

Godt for psy­ken

Men og­så vores psy­ke bli­ver styr­ket, når vi ma­er­ker en an­dens krop helt ta­et på, forta­el­ler Bo Møhl, der er psy­ko­log og pro­fes­sor på Se­xo­lo­gisk Forsk­nings­cen­ter på Aal­borg Uni­ver­si­tet.

»Når vi er i ta­et kro­p­s­kon­takt med et an­det men­ne­ske, fri­gi­ver krop­pen hor­monet oxyto­cin, som er med til at øge vores til­knyt­nings­for­hold til den på­ga­el­den­de per­son. Det styr­ker vores par­for­hold, men kan og­så for­byg­ge en­som­hed og de­pres­sion hos den en­kel­te, for­di man i hø­je­re grad fø­ler sig me­re va­erds­at og el­sket,« si­ger han.

Op­le­ver man over la­en­ge­re tid slet ik­ke den na­er­hed, kan der op­stå en di­rek­te ’hudsu­lt’, forta­el­ler Bo Møhl.

»Hvis man ik­ke op­le­ver be­rø­re­ring, er der sim­pelt­hen no­get, der dør i en,« si­ger psy­ko­lo­gen.

’Der skal nog­le ju­ste­rin­ger til’

»Et godt se­xliv skal ple­jes. Går der for langt tid mel­lem, for­svin­der ly­sten. Der­for er det vig­tigt, at man i et for­hold er op­ma­er­k­som på at be­va­re gni­sten og ’spil­let ’ mel­lem par­ter­ne. Man kan ik­ke ba­re gå i seng sam­men, som man gjor­de for 25 år si­den. Der skal nog­le ju­ste­rin­ger til,« si­ger Bo Møhl.

Det ud­dy­ber gy­nae­ko­log Dit­te Trol­le, der er for­fat­ter til fle­re bø­ger om sex bl.a. ’Sex ef­ter 50’.

»Man kan ik­ke dyr­ke sex, som da man var ung og ’hor­ny’ som te­e­na­ger. Den lyst og pas­sion for­svin­der med al­de­ren. Der­for er man nødt til at fin­de mo­ti­va­tio­nen et an­det sted. Det kan va­e­re i velva­e­ret og styr­kel­sen af ens re­la­tion. Der­for er det og­så vig­tigt, at man ik­ke ude­luk­ken­de har fo­kus på or­gas­men. Det kan ska­be en mas­se fortviv­lel­se, for­di det kan bli­ve sva­e­re­re at få ud­løs­ning, når man bli­ver ae­l­dre. I ste­det skal man i hø­je­re grad ny­de vej­en der­til,« si­ger hun.

Der­u­d­over er sund kost og re­gel­ma­es­sig mo­tion og­så et rig­tig godt ud­gangs­punkt for mest mu­lig ny­del­se i dob­belt­sen­gen.

»Syg­dom kan øde­la­eg­ge se­xli­vet. F.eks. kan åre­for­kal­k­ning gø­re det sva­e­re­re for blo­det at kom­me frem til vores un­der­liv. Vi kvin­der op­le­ver ik­ke blo­dets dun­ken i kønsor­ga­ner­ne, og ma­en­de­ne kan ha­ve sva­ert ved at få og hol­de en rejs­ning. En mor­gen-rejs­ning er der­for et godt tegn på, at sy­ste­met vir­ker, så man er i stand til at hol­de en rejs­ning un­der et sam­le­je,« si­ger Dit­te Trol­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.