D

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

So­fie Car­sten Ni­el­sen Med­lem af Fol­ke­tin­get for Det Ra­di­ka­le Ven­stre Født 1975 i Bir­ke­rød Ud­dan­net Cand.sci­ent.pol. Gift og mor til to børn et ske­te på sko­lens le­ge­plads, og det var halvt i leg og halvt i al­vor. »Han var for­bløf­fen­de af­slap­pet om­kring det. Man­ge af dren­ge­ne syn­tes, at det var pin­ligt el­ler kik­set og skul­le vi­se sig, når det var sket. Men Jakob var helt ro­lig, kun lidt ge­nert, og han var ik­ke ban­ge for at bli­ve dril­let med det.«

Det var det al­ler­før­ste kys. So­fie Car­sten Ni­el­sen tog chan­cen og plan­te­de det midt på mun­den af klas­se­kam­me­ra­ten Jakob i fem­te klas­se. Og det var en god be­slut­ning, sy­nes hun i dag.

»Han var en god og or­dent­lig dreng. Ud­over at han var sød, hav­de han og­så en rig­tig pa­en dunjak­ke. Den var blå med et rødt og hvidt felt bag­på. Vi vok­se­de op i Bir­ke­rød, så i vir­ke­lig­he­den var der nok ik­ke no­gen af os, der var sa­er­ligt smar­te, men det syn­tes jeg, at han var,« si­ger hun.

»Jeg har tit ta­enkt, at det var godt, der var ham, der blev mit før­ste kys. Han var sød. Jeg ved, hvad han la­ver i dag, og han bor fak­tisk sta­dig i Bir­ke­rød.«

So­fie og Jakob gik i klas­se sam­men i ni år. De blev vist al­drig rig­tigt ka­e­re­ster, selv om han fik til­bud­det op til fle­re gan­ge.

»Min ve­nin­de Sig­ne skrev bre­ve til ham. Hun send­te dem bå­de fra sig selv og fra mig, og så blev han spurgt, om han vil­le va­e­re ka­e­re­ster. Det var ik­ke et stort pro­blem, at vi beg­ge ger­ne vil­le det, og det af­fød­te ik­ke ja­lou­si. Men jeg tror må­ske, han syn­tes, det var lidt over­va­el­den­de med al den op­ma­er­k­som­hed.«

So­fie Car­sten Ni­el­sen syn­tes dog hur­tigt, at dren­ge­ne i klas­sen blev barn­li­ge, og så for­svandt in­ter­es­sen for Jakob og­så.

»Jeg blev me­re op­ta­get af de sto­re dren­ge. Da jeg kom i 8. klas­se fik jeg fak­tisk en ka­e­re­ste, der gik i gym­na­si­et,« si­ger hun.

»Jeg var vidst lidt frem­me i sko­e­ne den­gang.« We­e­kend - 03.09.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.