D

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pia Olsen Dyhr For­mand for SF Født i 1971 i Val­lens­ba­ek Ud­dan­net Cand.sci­ent.pol. Gift og mor til tre børn et blev en dyr tur, da Pia Olsen Dyhr og hen­des før­ste sto­re ka­er­lig­hed rej­ste gen­nem Eu­ro­pa og fik stjå­let alt, hvad de eje­de. Men Jes­per, som han hed, red­de­de dem og stjal til gen­ga­eld hen­des hjer­te. »Han var rig­tig sød og hen­syns­fuld. Og så var han klog. Det har jeg al­tid godt kun­ne li­de. Jeg fal­der tit for, at folk har no­get ta­enk­somt over sig, frem for at de nød­ven­dig­vis er smuk­ke,« si­ger Pia Olsen Dyhr.

Jes­per og Pia gik i fol­ke­sko­le sam­men. Hun hav­de la­en­ge haft et godt øje til ham, men det var først, da de gik ud af fol­ke­sko­len, at de blev ka­e­re­ster. Til en gen­syns­fest duk­ke­de han op med sit ly­se hår og blå øj­ne, han var 16, hun var 15. Og så slog det gni­ster.

»Det er fak­tisk ret gra­en­se­over­skri­den­de for mig at forta­el­le om ham,« si­ger Pia Olsen Dyhr og gri­ner lidt for­le­gent.

»Jeg var vir­ke­lig fo­rel­sket i ham. Vi snak­ke­de me­get og gik tu­re. Mest dis­ku­te­re­de vi ting og sa­ger. Han var li­ge­som jeg in­ter­es­se­ret i po­li­tik.«

Ef­ter 1.g rej­ste de på in­ter­rail sam­men. Det var en me­get ro­man­tisk tur, men i Rom stød­te de på pro­ble­mer. De fik stjå­let alt, hvad de eje­de og stod plud­se­lig me­get langt va­ek hjem­me­fra uden pen­ge el­ler pas til at rej­se vi­de­re. Hel­dig­vis var Jes­per så­dan en, der ’fik­se­de ting’, og han hav­de selv­føl­ge­lig sy­et 50 dol­lar ind i et sve­d­arm­bånd. Ak­ku­rat nok til at kom­me til am­bas­sa­den og skaf­fe nye pas og pen­ge.

»Det var så­dan no­get, han kun­ne. Li­ge der syn­tes jeg ba­re, han var ret sej,« hu­sker Pia Olsen Dyhr.

I dag står tu­ren sta­dig som no­get sa­er­ligt for SF-for­man­den.

»Vi rej­ste rundt med vores rygs­a­ek­ke, og tem­po­et kom helt ned. Vi rej­ste og gjor­de, hvad vi vil­le. Li­vet blev le­vet for­la­ens. Det er no­get af det, jeg vir­ke­lig skal hu­ske mig selv på i dag, for det var så dej­ligt,« si­ger hun.

For­hol­det holdt nog­le år, og så gik det over. Hvor­for hu­sker hun ik­ke, men det var »så­dan no­get te­e­na­geno­get«.

»Jeg ved, at han sta­dig in­ter­es­se­rer sig for po­li­tik i dag. Men jeg tror, at han er bor­ger­lig. Det lyk­ke­des mig desva­er­re ik­ke at gø­re ham klo­ge­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.