N

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Pia Kja­ers­gaard Va­er­di­o­rd­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti og for­mand for Fol­ke­tin­get Født 1947 i Kø­ben­havn Tid­li­ge­re hjem­me­hja­el­per Gift og mor til to børn ae­ste år kan Pia Kja­ers­gaard fejre guld­bryl­lup med sin mand Hen­rik Thorup. Det he­le be­gynd­te på sid­ste ra­ek­ke i Van­ge­de Bio, da hun var blot 13 år gam­mel,

»Hen­rik var ny dreng på sko­len, og så er der jo al­tid lidt in­ter­es­se. Han gik en klas­se over mig og var va­el­dig pa­en. Høj og mørk og slank,« hu­sker Pia Kja­ers­gaard.

»Og han sang i ra­dio­ens dren­ge­kor, hvil­ket var me­get in den­gang. Det sva­rer nok til at syn­ge i X Fa­ctor i dag.«

En dag spurg­te han, om Pia vil­le med i bi­o­gra­fen. Det var spa­en­den­de, syn­tes hun, så hun tak­ke­de ja. De sad på ba­ger­ste ra­ek­ke og så ’Øst for Pa­ra­dis’ med Ja­mes De­an, som dren­ge­kors­san­ge­ren var stor fan af.

»Vi fulg­tes der­hen, og jeg kan hu­ske, at jeg hav­de en me­get lil­le cy­kel, na­er­mest en bør­ne­cy­kel, og Hen­rik hav­de så­dan en stor grøn Ra­leig­h­cy­kel. Så kom vi cyk­len­de der ved si­den af hin­an­den. Det må ha­ve set lidt sjovt ud. Det er så­dan no­get, man ta­en­ker me­get over i så­dan en si­tu­a­tion,« si­ger Pia Kja­ers­gaard.

Som en sand gent­le­man fulg­te Hen­rik den et år yn­gre Pia hjem ef­ter bi­o­graf­tu­ren. Her hå­be­de hun på et god­nat­kys, men så­dan gik det ik­ke.

»Min ir­ri­te­ren­de lil­le­bror hav­de fun­det ud af, at vi skul­le til at si­ge god­nat, så han stil­le­de han sig op i vin­du­et og skab­te sig helt vildt. Så det blev ik­ke til no­get kys.«

Ik­ke lang tid ef­ter fik hun sit kys. Si­den har Pia Kja­ers­gaard og Hen­rik Thorup va­e­ret sam­men. Med få af­bry­del­ser.

»Det er trygt og godt. Man har ut­ro­ligt man­ge fa­el­les op­le­vel­ser. Vi kom i hin­an­dens hjem og har kendt hin­an­dens fa­mi­li­er, vi har en lang for­tid sam­men og og­så en lang frem­tid sam­men. Det er ik­ke ale­ne børn, der hol­der os sam­men,« si­ger Pia Kja­ers­gaard, der ik­ke ae­r­grer sig over, at ha­ve mødt sin ene­ste ene som blot 13-årig.

»Der er for­de­le og ulem­per ved at ha­ve kendt hin­an­den al­tid. I ny­e­re tid ven­ter folk med at gif­te sig, og det er og­så en god ting at la­e­re hin­an­den at ken­de. Men jeg sy­nes, at det at ha­ve brugt det me­ste af sit liv sam­men, op­ve­jer det.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.