L

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Li­se­lott Blixt Med­lem af Fol­ke­tin­get, Dansk Fol­ke­par­ti Født i 1965 i Sve­ri­ge, op­vok­set i Rød­by Ud­dan­net so­ci­al- og sund­heds­as­si­stent Fra­skilt og mor til to børn ise­lott Blixt kan ik­ke hu­ske, hvem der send­te bre­vet. Men der blev fa­bri­ke­ret et af den slags bre­ve, hvor mod­ta­ge­ren kun­ne sa­et­te kryds ved ’ja’, ’nej’ el­ler ’må­ske’. Det blev star­ten på den før­ste sto­re ka­er­lig­hed, der holdt i to år.

»Når jeg kig­ge­de på ham, fik jeg kril­ler i ma­ven. Han var mørk­hå­ret og ik­ke så høj, så vi la­ve­de tit sjov med, hvem der var hø­jest. I be­gyn­del­sen var det mig, men han kom ef­ter det,« hu­sker Li­se­lott Blixt.

De var 11 år. Han hed Car­sten og bo­e­de lidt la­en­ge­re ne­de af vej­en i Rød­by, og så gik de i klas­se sam­men. Det var alt­sam­men me­get prak­tisk.

»Vi le­ge­de tit sam­men, og el­lers kan jeg hu­ske, at vi kys­se­de. Rig­tig me­get. Vi ta­enk­te slet ik­ke på sex el­ler no­get, det var ba­re tan­te­kys.«

Ved spej­der­hyt­ter­ne var der bra­en­destab­ler, som man kun­ne lig­ge og kys­se un­der. Det gjor­de de tit. Og el­lers var de tre par, der holdt fe­ster med ly­set sluk­ket, og hvor det kun hand­le­de om tre ting: at drik­ke rød so­da­vand, at dan­se ta­et og at kys­se.

Om af­te­nen når ly­set bra­end­te i Li­se­lotts va­e­rel­se, kom Car­sten tit for­bi.

»Så stod han der og fløjte­de un­der mit vin­due. Det var dødro­man­tisk. Den­gang tror jeg ik­ke, at jeg for­stod, hvor ro­man­tisk det var. Jeg ple­je­de ba­re at vin­ke til ham.«

Men ka­er­lig­he­den brast. I 7. klas­se skul­le Li­se­lott Blixt flyt­te fra Rød­by til Rød­byhavn. En af­stand på fem ki­lo­me­ter. Og så­dan en di­stan­ce kun­ne for­hol­det ik­ke hol­de til.

»Jeg send­te ham et brev, hvor jeg skrev, at jeg slog op på grund af af­stan­den. Jeg så ham man­ge år se­ne­re, hvor han ar­bej­de­de i Rød­by. Men fak­tisk har vi ik­ke talt sam­men, si­den jeg send­te det brev.« We­e­kend - 03.09.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.