K

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

en­der du det, at du er godt i gang med din slan­ke­kur el­ler nye sun­de livs­stil, og så kom­mer in­vi­ta­tio­ner­ne til fød­sels­da­ge, ju­bila­e­er og an­dre fe­ster dum­pen­de i en lind strøm?

Tan­ker­ne fa­rer gen­nem dit ho­ved: ’Jeg må mel­de fra! Nu gik det li­ge så godt - nu er det he­le øde­lagt!’

Men det be­hø­ver fak­tisk ik­ke at gå galt, ba­re for­di der er ma­er­ke­da­ge i ka­len­de­ren. Det er nem­lig ik­ke fe­sten med al­ko­hol, fed og us­und mad, der øger dit tal­je­mål. Det er hver­da­ge­ne.

Mi­ne kli­en­ter, der føl­ger et kost­pro­gram over man­ge uger, op­le­ver at bli­ve in­vi­te­ret til fød­sels­da­ge, ju­bila­e­er el­ler fe­ster un­der­vejs. Og de­res spørgs­mål er: »Ta­ger jeg på, hvis jeg spi­ser for­kert en dag el­ler to?« Nej. Hvis man da­gen ef­ter en fest har ta­get på, er det alt­så hver­ken fedt el­ler mus­k­ler. Det er va­e­ske. For krop­pen op­ho­ber ek­stra va­e­ske, når for­dø­jel­sen kom­mer på over­ar­bej­de ef­ter en stor om­gang al­ko­hol, lag­ka­ge, chips, fedt, suk­ker og så vi­de­re.

Brug and­led­nin­gen

Så ro på – du kan sag­tens ta­ge med til fest, hvis blot du na­e­ste dag va­el­ger de sun­de mad- og drik­ke­va­rer igen. Og hu­sker mo­tio­nen.

Hal­ter det med at få sund­he­den ind i hver­da­gen, er det må­ske nu, du skal i gang. Må­ske kan net­op fød­sels­da­gen, ju­bila­e­et, ma­er­ke­da­gen va­e­re dit start­skud til at få gang i de livs­for­an­drin­ger, du har be­hov for. For man­ge er nytår­s­af­ten et start­skud, for­di man så at si­ge ta­ger hul på no­get nyt. Men det gør man jo og­så ef­ter en fød­sels­dag, et bryl­lup, et ju­bila­e­um.

Må­ske er det nu, du skal si­ge: »Nu la­eg­ger jeg de dår­li­ge va­ner bag mig og be­gyn­der på et nyt år.«

Det har en psy­ko­lo­gisk ef­fekt at ta­en­ke så­dan - alt­så at du nu be­gyn­der på en frisk.

Skift én va­ne ad gan­ge

Det er en god idé at skif­te de dår­li­ge va­ner ud én ad gan­gen. Hver gang du ta­ger fat i en dår­lig va­ne, bør den ud­skif­tes med en god va­ne. Det kun­ne f.eks. va­e­re at drop­pe den dag­li­ge slikpo­se og i ste­det spi­se en lil­le skål mand­ler og tør­ret frugt hver dag. Når den nye og sun­de­re va­ne er ble­vet dag­lig­dag, så kan du ta­ge fat i den na­e­ste uva­ne.

På den må­de vaen­ner du dig stil­le og ro­ligt til di­ne nye sun­de livsva­ner.

For man­ge nye va­ner på en gang kan be­ty­de, at du ik­ke for­mår at over­hol­de dem og der­med ven­der til­ba­ge til de gam­le uva­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.