Tra­e­ning uan­set al­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

We­e­kend - 03.09.2016 Ved­li­ge­hold den tra­e­ning, som du al­le­re­de ud­fø­rer. Ud­før styr­ke­tra­e­ning på det ni­veau, som er mu­ligt. For bedst mu­ligt at be­va­re mu­skel­mas­se og mu­skel­styr­ke er det vig­tigt at be­gyn­de, mens du er i den­ne al­ders­grup­pe, Del­tag i fy­sisk ak­ti­vi­tet med so­ci­al ad­fa­erd så­som golf, holdsport og ketsjer­sport. Ud­før kon­di­tions­tra­e­ning i den form, som er mu­ligt (uden­dørs/in­den­dørs) to til tre gan­ge om ugen: svøm­ning, løb, cy­kel, ro­ning, ka­jak, rul­leski, hur­tig gang med sta­ve (Nor­dic Wal­king). Tag ik­ke al­tid den let­te­ste løs­ning i hver­da­gen: tag trap­per­ne, brug cyk­len i ste­det for bi­len. Køb even­tu­elt en elek­trisk cy­kel for at gø­re det lidt let­te­re. Lad de dan­ske sko­ve og par­ker va­e­re in­spira­tion til fy­sisk ak­ti­vi­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.