Bliv 100 år med

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Se­an Con­ne­ry na­er­mer sig, Kirk Doug­las er der og­så snart og den en­gel­ske dron­nin­ge­mo­der Que­en Eliza­beth nå­e­de det li­ge - de 100 år. Hvis du vil nå sam­me hø­je al­der og sam­ti­dig va­e­re fit til at ha­ve ol­debør­ne­ne på skø­det og selv la­ve kaf­fen, så laes med her. Fy­sisk ak­ti­vi­tet er nem­lig med til at ved­li­ge­hol­de din livskva­li­tet i hver­da­gen og øge mu­lig­he­den for, at du fort­sat kan gø­re de ting, som sa­et­ter kulør på hver­da­gen som rej­ser, dyr­ke sport, van­dre el­ler cyk­le el­ler ba­re ny­de so­ci­alt samva­er med fa­mi­lie og ven­ner, bå­de i og uden for hjem­mets fi­re va­eg­ge - og­så selv­om din og BTs al­der nu er med tre cif­re.

Vi bli­ver al­le ae­l­dre på hver sin må­de – af­ha­en­gig af bå­de ge­ner og den livs­stil, vi va­el­ger. Vi kan ud­vik­le kro­ni­ske og livs­stils­syg­dom­me som åre­for­kal­k­ning, for­hø­jet blod­tryk, suk­ker­sy­ge, slid­gigt el­ler knog­les­kør­hed. Ri­si­ko­en ved dis­se syg­dom­me kan dog nedsa­et­tes ved en for­nuf­tig livs­stil, hvor du und­går over­va­egt via en lø­dig di­a­et og via fy­sisk ak­ti­vi­tet.

Dag­lig fy­sisk tra­e­ning er tit me­re ef­fek­tivt end ind­ta­gel­se af me­di­cin, og er sam­ti­dig me­re til­freds­stil­len­de, for ved fy­sisk tra­e­ning ta­ger du selv an­svar for din krop og dit vel­be­fin­den­de. Med al­de­ren bli­ver din mu­skel­funk­tion og mu­skel­styr­ke ned­sat. Et fald i mu­skel­mas­sen er en va­e­sent­lig og uund­gå­e­lig fak­tor i vores ned­sat­te mu­skel­funk­tion. Du kan må­ske ma­er­ke det grad­vist i din hver­dag, når du f.eks. løf­ter tun­ge ting, la­ver ha­ve­ar­bej­de, prø­ver at kom­me op af en dyb stol el­ler nå bus­sen. End­nu vig­ti­ge­re kan det va­e­re, at du mi­ster ev­nen til ud­fø­re hur­ti­ge be­va­e­gel­ser med den kon­se­kvens, at din gang og ba­lan­ce­ev­ne mind­skes – og ri­si­ko­en for at fal­de sti­ger be­ty­de­ligt.

Kost og tra­e­ning

Din sam­le­de mu­skel­mas­se er no­gen­lun­de kon­stant op til 50-års al­de­ren. Der­ef­ter fal­der den re­sten af din le­ve­tid. Din mu­skel­styr­ke fal­der og­så ca. 1,5-3 pro­cent pr. år med den stør­ste ned­gang ef­ter 80 år. Styr­ke­tra­e­ning er den ene­ste do­ku­men­te­re­de må­de at mod­vir­ke fal­det i mu­skel­mas­se og mu­skel­styr­ke.

Uan­set din al­der el­ler dit køn kan du ud­fø­re styr­ke­tra­e­ning med po­si­tiv ef­fekt. Mu­skel­mas­sen og mu­skel­funk­tio­nen bli­ver øget, hvis du ud­fø­rer styr­ke­tra­e­nin­gen re­gel­ma­es­sigt. Og hvis tra­e­nin­gen og­så in­de­hol­der ele­men­ter af ba­lan­ce­tilvaen­ning, nedsa­et­ter du din ri­si­ko for at mi­ste ba­lan­cen i hver­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.