Høj livskva­li­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Styr­ke­tra­e­nin­gen har to po­si­ti­ve sider i for­hold til at und­gå at fal­de. For det før­ste hol­der du ba­lan­cen bed­re. For det an­det er du, i til­fa­el­de af at du al­li­ge­vel mi­ster ba­lan­cen, bed­re i stand til at gen­vin­de ba­lan­cen og und­gå at fal­de helt, da du har en øget mu­skel­styr­ke i be­ne­ne. Alt­så en win-win si­tu­a­tion.

Hvis du skal ha­ve det ful­de ud­byt­te af styr­ke­tra­e­nin­gen med hen­syn til ved­li­ge­hol­del­se el­ler øg­ning af mu­skel­mas­se, er det vig­tigt, at du får til­stra­ek­ke­ligt med bå­de pro­te­in og kul­hy­dra­ter i din mad.

Pro­te­i­nen er grund­ste­nen til op­byg­ning af mu­skel­mas­se, mens kul­hy­dra­ter­ne sør­ger for ener­gi­en til sel­ve tra­e­nin­gen. Kom­bi­na­tio­nen af styr­ke­tra­e­ning og kon­di­tions­tra­e­ning vil li­ge­le­des hja­el­pe til at mind­ske ri­si­ko­en for at få de syg­dom­me, der kan kom­me med al­de­ren.

Kom i gang

Hvis du er ut­ra­e­net, skal du be­gyn­de for­sig­tigt og pas­se på ik­ke at over­be­la­ste mus­k­ler og se­ner. Styr­ke­tra­e­nin­gen er ik­ke et pro­blem, hvis du ud­fø­rer øvel­ser­ne med den ret­te tek­nik og med en pas­sen­de be­last­ning. Du må der­for al­drig be­gyn­de med tung be­last­ning. Be­gynd i ste­det lavt og med fle­re gen­ta­gel­ser og byg så lang­somt op. Når du be­gyn­der kon­di­tions­tra­e­ning, skal du va­e­re i gang i mini­mum 20 min. ad gan­gen. Og igen med en la­en­ge­re til­vaen­nings­pe­ri­o­de med lav be­last­ning.

Hvis en lø­be­tur gi­ver dig pro­ble­mer med knae og/el­ler hof­te, er svøm­ning, cyk­ling el­ler ro­ning en rig­tig god er­stat­ning, da det gi­ver en langt min­dre be­last­ning for led­dene, men sta­dig får dig i bed­re form.

In­den­dørs tra­e­ning kan va­e­re smart, for­di man kan skif­te mel­lem f.eks. ro­ning og cyk­ling i sam­me tra­e­nings­ses­sion. Der­med har du mu­lig­hed for ik­ke at be­la­ste di­ne led for me­get i sam­me po­si­tion – sam­ti­dig gør det tra­e­nin­gen lidt sjove­re.

Det er et spørgs­mål om at kom­me i gang så tid­ligt som mu­ligt, så du imø­de­kom­mer ud­vik­lin­gen bedst mu­ligt. Hvis du al­le­re­de er lidt op­pe i åre­ne, men ger­ne vil i gang med styr­ke- og kon­di­tions­tra­e­nin­gen, el­ler ba­re godt kun­ne bru­ge lidt hja­elp til at tra­e­ne på den rig­ti­ge må­de, har blandt an­det Fit­ness dk go­de se­ni­o­r­hold, der net­op kan hja­el­pe dig med det.

Og husk, selv en gå­tur er bed­re end en halv ti­me på so­fa­en, så let må­sen og tra­en dig til de 100 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.