D

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

er er me­re tyng­de bag kvin­ders grå hår i dag. Det er en re­ak­tion på, at me­get i ver­den li­ge nu ik­ke gi­ver me­ning, kon­sta­te­rer et­no­log og livs­stil­s­eks­pert Julia La­h­me.

»Det er så sva­ert at fin­de en me­ning med tin­ge­ne, hvis man kig­ger glo­balt på den uro, ter­ror, de øko­no­mi­ske ud­s­ving og den hø­je ar­bejds­løs­hed, der her­sker. I det ka­os bli­ver det at ud­strå­le er­fa­ring langt me­re at­trak­tivt, end at man er en fuck­ab­le se­xkil­ling, som evigt og al­tid er fast­fros­set om­kring de 21 år,« si­ger Julia La­h­me.

I en tid, hvor en 81-årig, grå­hå­ret kvin­de (for­fat­te­ren Jo­an Di­dion) kan va­e­re kampag­nepi­ge for det chik­ke fran­ske mo­de­hus Céli­ne, purun­ge po­p­stjer­ner går Pan­ter Tan­ter­ne i be­de­ne, og bri­ter­ne har sat de­res lid til, at den er­far­ne sølvra­ev The­resa May som ny pre­mi­er­mi­ni­ster kan sty­re sku­den sik­kert gen­nem dét ka­os, der er bre­xit, så er sølv­sta­enk vel hel­ler in­gen hin­dring for USAs må­ske før­ste kvin­de­li­ge pra­esi­dent? We­e­kend - 03.09.2016

»Jeg er klar over, at jeg na­ep­pe er valg­kam­pens yng­ste kan­di­dat, men jeg har en for­del: Jeg har far­vet mit hår i man­ge år... Så de kom­mer ik­ke til at se mig bli­ve hvid­hå­ret i Det Hvi­de Hus.«

Or­de­ne er Hil­lary Rod­ham Cl­in­tons og faldt til stor moro for og stå­en­de ap­plaus fra et over­ve­jen­de kvin­de­ligt pu­bli­kum ved South Ca­ro­li­na De­mo­cra­tic Wo­men’s Co­un­cil sid­ste år. Pra­esi­dent­kan­di­da­tens sel­viro­ni­ske ud­mel­ding, om­end af­va­eb­nen­de og iden­ti­fi­ka­tions­ska­ben­de, hos par­tiets gråspra­eng­te pro­se­lyt­ter, vir­ker dog ret be­da­get.

Er­fa­ring er at­trak­tivt

På den ene si­de sid­der vi­ta­li­te­ten og kraf­ten sta­dig i man­ken, hvis man vil ta­ek­kes den bre­de of­fent­lig­hed. Hvil­ket kan for­kla­re, hvor­for kvin­de­li­ge po­li­ti­ke­re som Hil­lary Cl­in­ton, An­gela Mer­kel m.fl. tra­ek­ker i den kon­for­me uni­form, når de ind­ta­ger mag­tens tin­de: ny­de­lig, far­vet fri­su­re og no­bel bla­zer. Si­de­lø­ben­de er gråt hår ble­vet ’det nye sort’ hos ’first movers’. Hash­tag­get #gran­nyhair er rød­g­lø­de­n­de på In­s­ta­gram, og Hol­lywood-stjer­ner som Jen­ni­fer Lawren­ce på blot 26 som­re luf­ter stå­l­gråt hår på den rø­de lø­ber.

»Vi op­le­ver en bøl­ge, hvor er­fa­ring og­så er at­trak­tivt hos kvin­der - ik­ke kun hos ma­end - og det er nyt. Gråt hår er ud­tryk for er­fa­ring og en me­re mod­net kvin­de­lig­hed,« si­ger Julia La­h­me.

»Sam­ti­dig er vi ik­ke ban­ge for at va­e­re seksu­elt uat­trak­ti­ve, når vi lig­ner nog­le, der har prø­vet at knal­de. Ung­dom er der­med ik­ke det ene­ste at­trak­ti­ve la­en­ge­re - hel­ler ik­ke seksu­elt. De man­ge un­ge kvin­der, der far­ver hå­ret gråt, skub­ber og­så til den ud­vik­ling. Det hand­ler om, at man hel­le­re vil ud­strå­le, at man er én, der har er­fa­ring og kant, end man vil lig­ne en dum blon­di­ne med åben mund og sto­re, st­rut­ten­de bryster,« si­ger livs­stil­s­eks­per­ten og fort­sa­et­ter: »Det er hel­ler ik­ke la­en­ge­re ’high end’ og eks­klu­sivt at få sprøjtet Bo­tox ind i an­sig­tet. Så hvis man vil sig­na­le­re so­li­di­tet og tro­va­er­dig­hed samt frem­stå som én, der kan an­sa­et­tes, og én man kan le­ve sit liv med, kan man sag­tens ha­ve langt, vel­ple­jet, gråt hår og ryn­ker i an­sig­tet. Det vil man hel­le­re end at ha­ve en pan­de, der er fast­fros­set og støbt i ce­ment. Det grå hår er ble­vet en so­ci­al mar­kør.«

’Vi kan va­el­ge’

Julia La­h­mes re­flek­sio­ner sup­ple­res af so­cio­log og for­bru­ger­eks­pert Eva Ste­en­sig, der ud­over at be­trag­te den grå di­l­le som end­nu et red­skab til sel­vi­s­ce­nesa­et­tel­se i vores evi­ge jagt på at va­e­re unik­ke, og­så tol­ker ten­den­sen som et tegn på, at vi er ved at fjer­ne gråt hårs ne­ga­ti­ve stig­ma og kob­ling til al­dring.

»Der er sta­dig et link mel­lem gråt hår og al­dring, men lin­ket mel­lem sym­bol og fy­si­o­lo­gi vil bli­ve lø­se­re med ti­den. I dag kan vi va­e­re dem, vi vil. Vi kan bli­ve mødre i en sen al­der. Gråt hår kan man va­el­ge, hvis man vil. Man kan va­el­ge at ha­ve ryn­ker el­ler fjer­ne dem. Så i takt med, at vi kan mo­del­le­re og tra­e­ne vores ud­se­en­de så me­get, og når det fy­si­o­lo­gi­ske ik­ke la­en­ge­re stil­ler

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.