L

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

on­don var swin­ging, og The Kinks ha­er­ge­de ae­te­ren, da en purung Gun-Britt Zel­ler spot­te­de de før­ste sølv­grå strå i hår­prag­ten. Få år se­ne­re lig­ne­de det en re­gu­la­er in­va­sion.

»Jeg var ung - 25 år er jo in­gen al­der - og ta­enk­te, at jeg da ik­ke al­le­re­de skul­le ren­de rundt og se grå­hå­ret ud. Vi var vel en del me­re al­der­s­fik­se­re­de den­gang, og jeg føl­te, at det var alt for tid­ligt at sen­de de sig­na­ler,« erin­drer den nu 66-åri­ge fri­sør Gun-Britt Zel­ler.

De grå hår blev holdt i ave med far­ve, og den un­ge hår­kunst­ner gjor­de alt for at lig­ne re­sten af den fremad­stra­e­ben­de Ba­by boo­mer-ge­ne­ra­tion, som hun er en del af.

»I dag er der gå­et mo­de i at tur­de va­e­re sig selv - at va­e­re en ty­pe. Den­gang var man ik­ke en ty­pe - du fulg­te ba­re strøm­men. Jeg kan hu­ske, da mo­den dik­te­re­de lår­kort, så gik vi al­le i lår­kort. Da Mary Qu­ant fik klip­pet pa­ge, så fik vi al­le klip­pet pa­ge, og hvis Twig­gy gjor­de no­get, så ko­pi­e­re­de vi og­så det. Da jeg var ung, var kvin­der et helt an­det sted, end vi er i dag. Vi var kom­met ud på ar­bejds­mar­ke­det, vi ka­em­pe­de, vi vil­le ud at vi­se, at vi kun­ne no­get. Da jeg kom i la­e­re i 1963, gik om­kring 70 pct. af kvin­der­ne der­hjem­me, så det var en re­vo­lu­tion den­gang. Der­for tror jeg, at vi hav­de et stort be­hov for at se un­ge, smar­te og rig­ti­ge ud.«

Og så­dan gik åre­ne med at se ’rig­tig ud’ og op­byg­ge renom­mé samt eget hårim­pe­ri­um - ind­til Gun-Britt Zel­ler fyld­te 50 og be­slut­te­de sig for at la­eg­ge den forl­or­ne far­ve på hyl­den.

»Jeg lod hå­ret vok­se to cen­ti­me­ter, hvil­ket føl­tes som en ka­ta­stro­fe, når man har far­vet hår i en men­ne­ske­al­der. Og så la­ve­de jeg tons­vis af hvi­de stri­ber med blå­ligt ska­er. Det gjor­de jeg den ene gang og lod så mit eget grå hår vok­se ud,« si­ger Gun-Britt, der på in­gen må­de sav­ner den mørk­hå­re­de ver­sion af sig selv.

»Da jeg lod mit grå hår vok­se frem, gik jeg ind i en an­den pe­ri­o­de af mit liv. Jeg er­kend­te, at jeg var ble­vet en ae­l­dre kvin­de. Det var ret be­fri­en­de. Jeg har al­drig haft pro­ble­mer med at bli­ve ae­l­dre, for jeg sy­nes at det grå hår, sam­men­holdt med hvor langt jeg var nå­et i mit fag i en ung al­der, gav mig no­get pon­dus. Det er en be­fri­el­se ik­ke at skul­le jag­te en ung­dom, man al­li­ge­vel al­drig kan fan­ge.«

Pa­ra­dok­set i at net­op dén sølv­grå hår­far­ve, som Gun-Britt Zel­ler gjor­de så me­get for at skju­le, er i høj kurs hos ung­dom­men i dag, er dog ik­ke tabt på fri­sø­ren.

»Jeg har man­ge un­ge pi­ger, der kom­mer ind i sa­lo­nen og ger­ne vil ha­ve min hår­far­ve. Og hav­de det va­e­ret i dag, hav­de jeg må­ske og­så vo­vet for­vand­lin­gen lidt tid­li­ge­re. Men det er jo en mo­de, som jeg dy­best set selv har va­e­ret med til at ska­be.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.