Tru­et og smidt ud af Christiania

Ta­to­ve­re­de ty­per tru­e­de Jakob En­gelS­ch­midt med ta­esk, hvis ik­ke han gik sin vej

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Sø­ren Mor­ten­sen | smo@bt.dk

Ven­stres med­lem af rets­ud­val­get Jakob En­gel-Sch­midt blev i går smidt ud af Christiania. Som det ene­ste med­lem af Fol­ke­tin­get tog han i går ud i frista­den for at ud­tryk­ke sin støt­te til ryd­nin­gen af Pus­her­stre­et. Be­sø­get fik dog en brat en­de, da han ef­ter en halv ti­me blev pas­set op af to ma­end.

»Den ene si­ger, at ’din slags er ik­ke vel­kom­ne her. Vi sy­nes, du skal gå nu’. Jeg kig­ger på dem og spør­ger, om de me­ner det al­vor­ligt. Det gjor­de de,« forta­el­ler Jakob En­gel-Sch­midt.

Om de to var be­bo­e­re el­ler ro­ck­er­ty­per, kan han ik­ke af­gø­re. De hav­de beg­ge ta­to­ve­rin­ger og vir­ke­de tru­en­de. AEr­ger­lig epi­so­de Han ae­r­grer sig over epi­so­den, da for­må­let med be­sø­get var at bak­ke op om chri­sti­a­nit­ter­nes be­slut­ning om at si­ge nej til or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet. Han op­le­ve­de al­le de an­dre be­bo­e­re som sø­de og ra­re. Ba­re ik­ke de to.

»Nog­le sy­nes, at Ven­stre er et tra­elst par­ti. An­dre si­ger, det er rart, at po­li­ti­ker­ne kom­mer og vi­ser sig. De fle­ste får jeg nog­le go­de de­bat­ter med, li­ge­som jeg får talt med jour­na­li­ster. Da jeg har gjort det, kom­mer de to fy­re over til mig og si­ger, at nu skal jeg til at gå. Det er lidt synd. Jeg har ik­ke va­e­ret på Christiania i man­ge år. Nu var jeg der så igen, og det var en god op­le­vel­se. Jeg blev ta­get pa­ent imod, og jeg fik talt med en mas­se chri­sti­a­nit­ter, der hav­de go­de in­puts og po­li­ti­ske hold­nin­ger. Der­for er det lidt synd, at be­sø­get slut­te­de med, at jeg føl­te, at hvis ik­ke jeg gik, kun­ne det få nog­le gan­ske ube­ha­ge­li­ge kon­se­kven­ser for mig. Så kan det godt va­e­re, at jeg ba­re er en ban­ge­buks. Men min vur­de­ring var, at det nok var for­nuf­tigt at si­ge tak for i dag,« si­ger Jakob En­gel-Sch­midt. Krav om at hol­de fast Na­e­sten al­le par­ti­er i Fol­ke­tin­get var i går ude at ro­se Chri­sti­a­ni­as fa­el­les­rå­ds be­slut­ning om at ryd­de has­h­ga­den Pus­her­stre­et.

Men ro­ser­ne blev fulgt op med kon­tan­te krav om, at Christiania fort­sa­et­ter op­gø­ret med de kri­mi­nel­le og ik­ke til­la­der, at has­h­bo­der­ne stil­les op igen i na­e­ste uge.

S-ord­fø­rer Tri­ne Bram­sen ser ger­ne, at be­bo­er­ne i frista­den er vil­li­ge til at ind­gå af­ta­ler med po­li­ti­et.

Og den kon­ser­va­ti­ve for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen ta­ler om, at der

la­en­ge har va­e­ret no­get galt med men­ta­li­te­ten på Christiania. Iføl­ge Jakob En­gel-Sch­midt har man la­en­ge ef­ter­lyst, at Christiania åb­ne­de sig mod sam­fun­det.

»Lod folk kø­re på cy­kel. Lod folk bru­ge de­res mo­bil­te­le­fon. Lod børn le­ge, som de hav­de lyst til. Vi har ef­ter­lyst, at chri­sti­a­nit­ter­ne ar­bej­de­de sam­men med po­li­ti­et,« si­ger han og kvit­te­rer for, at der en­de­lig er ved at ske no­get.

»Det er me­get po­si­tivt, og jeg for­ven­ter, at fa­el­les­rå­dets nej til or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet er be­gyn­del­sen til en al­li­an­ce mel­lem ci­vil­sam­fun­det, po­li­ti­et og chri­sti­a­nit­ter­ne,« si­ger han og til­fø­jer, at Ven­stre er pa­rat til at lyt­te, hvis chri­sti­a­nit­ter­ne mang­ler va­er­k­tø­jer til at hol­de has­h­bag­ma­en­de­ne på af­stand.

Den ene si­ger, at ’din slags er ik­ke vel­kom­ne her. Vi sy­nes, du skal gå nu’. Jeg kig­ger på dem og spør­ger, om de me­ner det al­vor­ligt. Det gjor­de de Jakob En­gel-Sch­midt (V)

FOTO: ASGER LADEFOGED

Chri­sti­a­nit­ter­ne ryd­de­de i går Pus­her­stre­et på eget ini­ti­a­tiv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.