Ya­hya Has­san på an­kla­ge­ba­en­ken

I mor­gen be­gyn­der rets­sa­gen mod den 21-åri­ge dig­ter Ya­hya Has­san, der stil­les til regn­skab for et helt ka­ta­log af lo­vover t ra­ed el ser, blandt an­det en sku­depi­so­de

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Laurid­sen | Ritzau /ritzau/

I 2013 ud­gav han sin an­mel­der­ro­ste de­but­digtsam­ling, der blev trykt i fle­re end 120.000 ek­sem­pla­rer. Tre år se­ne­re er Ya­hya Has­san på an­kla­ge­ba­en­ken ved Ret­ten i Aar­hus til­talt for he­le 35 lo­vover t ra­ed el ser, hvoraf den mest al­vor­li­ge er skud mod en 17-årig mand.

Hvor­dan det er kom­met der­til, får ret­ten og de for­ven­te­ligt man­ge til­hø­re­re et ind­blik i, når sa­gen mod Ya­hya Has­san ind­le­des i mor­gen.

Iføl­ge Ya­hya Has­sans for­sva­rer, ad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen, ven­tes Ya­hya Has­san at er­ken­de sig skyl­dig i en ra­ek­ke ankla­ger om over­tra­e­del­se af blandt an­det fa­erds­els­lo­ven.

Er­ken­der de fle­ste for­hold

»Min for­vent­ning er, at han er­ken­der de fle­ste af dem, så vi ik­ke skal bru­ge tid på det, men kon­cen­tre­re os om de sto­re for­hold – vå­ben­be­sid­del­se og sku­depi­so­den,« si­ger Mi­cha­el Juul Erik­sen.

Has­san na­eg­ter sig iføl­ge ad­vo­ka­ten skyl­dig, når det gaelder sku­depi­so­den og an­kla­gen om at ha­ve ud­sat den 17-åri­ge mand for vold af sa­er­lig far­lig ka­rak­ter.

Den 21-åri­ge dig­ter har sid­det var eta­eg t s fa engs let­si­den 21. marts.

Ef­ter­føl­gen­de er var eta­eg t s fa engs l in­gen ble­vet for­la­en­get ad­skil­li­ge gan­ge, og hver gang er det sket for luk­ke­de dø­re.

Der­for er der ik­ke slup­pet no­get ud om, hvil­ket for­hold dig­te­ren har til det 17-åri­ge sku­dof­fer. Men i ti­den op til sku­depi­so­den skrev Has­san selv på sin Fa­ce­book-profil, at han var ud­sat for en men­ne­skej­agt.

Iføl­ge Has­san har han tre gan­ge på to må­ne­der va­e­ret ud­sat for drabs­for­søg, an­gi­ve­ligt af kra­ef­ter fra ban­de­mil­jø­et, som ik­ke bry­der sig om Has­sans is­lam­kri­ti­ske dig­te.

Ya­hya Has­san blev tid­li­ge­re be­skyt­tet af livvag­ter, men han fra­sag­de sig be­skyt­tel­sen, da han stil­le­de op som kan­didt for Na­tio­nal­par­ti­et i som­me­ren 2015.

Si­den har han for­søgt at få be­skyt­tel­sen til­ba­ge, men det har myn­dig­he­der­ne iføl­ge Has­sans egen for­kla­ring af­vist.

Ya­hya Has­san blev eks­klu­de­ret af Na­tio­nal­par­ti­et, da han i fe­bru­ar blev an­holdt og sig­tet for at kø­re bil i narkopå­vir­ket til­stand.

Der er af­sat tre rets­da­ge til sa­gen, og der ven­tes at fal­de dom 16. sep­tem­ber.

FO­TO: SØREN BIDSTRUP

Dig­te­ren Ya­hya Has­san har fle­re gan­ge va­e­ret i klam­me­ri med or­dens­mag­ten. Se­ne­st i marts, da han blev fa­engs­let ef­ter en sku­depi­so­de i det ve­st­li­ge Aar­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.