I USA lig­ner le­ga­li­se­ring en

BT - - NYHEDER - Hans Pe­ter Mad­sen | hanm@bt.dk

Mor­ten Øster­gaard (R) vil ha­ve en prø­ve­pe­ri­o­de med stats­kon­trol­le­ret salg af hash.

Og ser man mod USA, så ty­der det på, at det kan va­e­re en god idé. I guds eget land har le­ga­li­se­rin­gen af hash gi­vet fle­re go­de re­sul­ta­ter, si­den del­sta­ten Col­ora­do i USA som den før­ste stat fri­gav ma­ri­hu­a­na i 2014. Iføl­ge Ber­ling­s­kes USA-kor­re­spon­dent Kri­sti­an Mouritzen har le­ga­li­se­rin­gen gi­vet po­te i del­sta­ten Col­ora­do i form af la­ve­re kriminalitet og pen­ge i statskas­sen. Ale­ne i 2015 gav det stats­kon­trol­le­re­de salg af ma­ri­hu­a­na et over­skud på 135 mio. dol­lar, som bli­ver brugt på nye sko­ler, in­fra­struk­tur og so­ci­a­le pro­gram­mer. Sam­ti­dig er den ge­ne­rel­le kriminalitet fal­den­de. Det skri­ver Ber­ling­s­ke.

Ef­ter Col­ora­do er del­sta­ter­ne Was­hin­g­ton, Ala­ska og Ore­gon fulgt ef­ter med stats­le­ga­li­se­ret can­na­bis, og iføl­ge USA-eks­pert Ni­els Bjer­rePoul­sen fra Cen­ter for Ame­ri­kan­ske Stu­di­er ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet kan del­sta­ter­ne va­e­re med til at skub­be le­ga­li­se­rin­gen frem.

»I Col­ora­do er det iføl­ge sta­tens lov­giv­ning til­ladt at kø­be hash, og med en sa­er­lig til­la­del­se er det og­så lov­ligt at sa­el­ge. Men det er ik­ke lov­ligt iføl­ge den fø­de­ra­le lov­giv­ning, men de fø­de­ra­le myn­dig­he­der har valgt ik­ke at hånd­ha­e­ve det. Det sker med hen­blik på at se, hvad der sker, og hvis er­fa­rin­ger­ne er go­de, så kan de in­spi­re­re an­dre sta­ter i lan­det,« si­ger Ni­els Bjer­re-Poul­sen.

USA-eks­per­ten forta­el­ler til BT, at det er hans kla­re ind­tryk, at de ne­ga­ti­ve virk­nin­ger, som man­ge fryg­te­de in­den le­ga­li­se­rin­gen, ik­ke er ind­truf­fet. At det er USA, som er fo­re­gang­sland for le­ga­li­se­rin­gen, er hel­ler ik­ke til­fa­el­digt. Iføl­ge Ni­els Bjer­re-Poul­sen sker det blandt an­det som før­ste skridt imod en stør­re

kri­mi­nal­re­form: »De ame­ri­kan­ske fa­engs­ler er fuld­sta­en­digt over­fyld­te. Der­for er der man­ge på beg­ge po­li­ti­ske flø­je, som ta­ler om en re­for­ma­tion af straf­fe­sy­ste­met, da man­ge i fa­engs­ler­ne er dømt for salg og/el­ler be­sid­del­se af narko­ti­ka og can­na­bis,« si­ger Ni­els Bjer­re-Poul­sen, som for­kla­rer, at det gaelder for na­e­sten halv­de­len af al­le fan­ger.

»Der­for be­gyn­der man med for­søg med at le­ga­li­se­re has­hryg­ning og saette køb og salg af ma­ri­hu­a­na i sy­stem, så sta­ter­ne får me­re kon­trol over for­bru­get, hvil­ket fø­rer til fa­er­re ind­sat­te i fa­engs­ler­ne, som sid­der in­de for no­get, som i prin­cip­pet ik­ke ska­der an­dre end dem selv,« vur­de­rer USA-eks­per­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.