De sor­te spej­de­re er til­ba­ge

BT - - NYHEDER - Julie Kragh | jukr@bt.dk

De har talt om det utal­li­ge gan­ge i de ef­ter­hån­den man­ge år, der er gå­et, si­den de luk­ke­de det po­pu­la­e­re ra­diopro­gram ’De sor­te spej­de­re’. Tid­li­ge­re de­di­ke­re­de lyt­te­re har og­så ryk­ket for et co­me­ba­ck ’fle­re gan­ge om ugen’ på di­ver­se so­ci­a­le me­di­er. Og nu skul­le det så va­e­re.

An­ders Bre­in­holt og An­ders Lund Mad­sen har igen sat sig for­an hver sin mi­kro­fon for at igen­nem fo­re­lø­big seks af­snit at af­da­ek­ke, om de over­ho­ve­det sta­dig kan no­get som ra­diova­er­ter. Før­ste af­snit af ’An­ders og An­ders’ blev lagt op i går som po­dcast.

»Te­ma­et for pro­gram­met er: Skal vi egent­lig gø­re det igen? Er vi ud­bra­end­te, og har der va­e­ret al­le mu­li­ge an­dre – for ek­sem­pel Mon­te Car­lo og Den kor­te ra­dio­a­vis – ef­ter os, der gør, at vi ik­ke er re­le­van­te la­en­ge­re? Det for­sø­ger vi at fin­de ud af,« forta­el­ler An­ders Bre­in­holt til BT. Be­gyn­der fra bun­den »Det slog os li­ge, da vi op­tog, at vi ik­ke har set sa­er­lig me­get til hin­an­den i de år, der er gå­et. Vi er sta­dig ven­ner, og An­ders var med til min bryl­lups­fest, men vi har ik­ke sid­det lå­re­ne af hin­an­den. Ik­ke for­di vi har va­e­ret uven­ner, men det var fi­re in­ten­si­ve år, da vi la­ve­de De sor­te spej­de­re,« til­fø­jer han.

Men nu er de sam­men igen. Og er be­gyndt helt fra bun­den. Her er in­tet PR-ma­ski­ne­ri, og Bre­in­holt har selv le­get it-nørd for at up­lo­a­de pro­gram­met.

»Det go­de ved en po­dcast er, at det er me­get nem­me­re. Der er in­gen che­fer, der si­ger, hvor langt det skal va­e­re, hvil­ken mu­sik man skal spil­le, el­ler hvad man må si­ge. Og man har ejer­skab over sit eget ind­hold,« til­fø­jer han.

På la­en­ge­re sigt kun­ne han og ven­nen Lund Mad­sen dog godt ta­en­ke sig at un­der­sø­ge, om man kun­ne ’fin­de en kom­merci­el part­ner med en mas­se pen­ge, så man må­ske kun­ne be­gyn­de at be­ta­le Hen­ning’, som han for­kla­rer med et grin om tek­ni­ke­ren, der og­så var med un­der suc­ce­sen.

Indtil vi­de­re er det ba­re et con amo­re-pro­jekt. Nye fans kan be­gyn­de her.

FO­TO: NILS MEILVANG

De sor­te spej­de­re, ali­as An­ders Lund Mad­sen og An­ders Bre­in­holt, ven­der til­ba­ge un­der nyt navn og i po­dcast-for­mat. Bil­le­det her er fra 2007, da ’De sor­te spej­de­re’ sta­dig blev sendt på P3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.