Qvortrups stør­ste slag

BT - - NYHEDER -

kom i stand på uge­bla­det. Men der­u­d­over har Hen­rik Qvortrup og­så al­tid haft en an­den og langt me­re mar­kant til­ste­de­va­e­rel­se i det dan­ske me­di­e­bil­le­de end de øv­ri­ge til­tal­te i sa­gen.

Og det skal i høj grad til­skri­ves Hen­rik Qvortrups eget drif­ti­ge og stra­te­gi­ske va­e­sen, me­ner Mark Ør­sten.

»Der er ik­ke no­gen tvivl om, at Qvortrup er ble­vet sa­gens an­sigt udadtil. Det skyl­des, at han al­tid har for­må­et at ha­ve en frem­tra­e­den­de rol­le i bran­chen, uan­set hvil­ke sa­ger han har haft ha­en­gen­de over ho­ve­d­et. Qvortrup er en dyg­tig stra­teg og har en fan­ta­stisk ev­ne til at for­bli­ve i ram­pe­ly­set,« si­ger Mark Ør­sten, der sam­ti­dig un­der­stre­ger, at det nu må va­e­re op til ret­ten at af­gø­re det re­el­le skyldspørgs­mål i sa­gen. Genop­fin­der sig selv Hen­rik Qvortrup er født og op­vok­set i en for­stad til Aar­hus som søn af en po­st­ar­bej­der og en bankas­si­stent. Han blev fa­er­di­g­ud­dan­net jour­na­list i 1991 og drog kort ef­ter til Kø­ben­havn for at ar­bej­de på først Ber­ling­s­ke Ti­den­de og der­na­est Jyl­lands-Po­sten, BT og Ek­strabla­det.

Si­den­hen har han gang på gang for­må­et at genop­fin­de sig selv som me­di­e­mand. Of­test med magtspil­let på Chri­sti­ans­borg som det alt­af­gø­ren­de om­drej­nings­punkt. Men det er dog og­så ble­vet til nog­le uvan­te rol­ler som re­a­li­ty- og ga­mes­how-del­ta­ger i lø­bet af de se­ne­re år.

»Jeg skal jo ha­ve smør på brø­d­et. Og jeg kan ik­ke se, at det skul­le diskva­li­fi­ce­re mig til at va­e­re po­li­tisk kom­men­ta­tor,« har Qvortrup for ny­lig sagt til i Fag­bla­det Jour­na­li­sten.

Og det er da net­op og­så sidst­na­evn­te si­de af jour­na­li­sten Qvor-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.