Så­dan får du styr på pri­va­tø­ko­no­mi­en

BT - - NYHEDER -

Man skal saette ind der, hvor der er no­get at hen­te på ud­gif­ter­ne. Der er man­ge pen­ge i spil ved bo­lig­lån, og der­for kan der va­e­re man­ge pen­ge at hen­te ved ba­re en lil­le ren­te- el­ler ge­byr­for­skel PRIVATØKONOMI Selv om det må­ske ik­ke ly­der sa­er­ligt fri­sten­de at bru­ge en af­ten på at sid­de med lom­me­reg­ner, blok og ens ban­kud­skrif­ter for­an sig, så kan det of­te va­e­re vej­en til fa­er­re øko­no­mi­ske pan­de­ryn­ker. En pri­va­tø­ko­no­misk tom­mel­finger­re­gel si­ger, at det bør man gø­re mini­mum én gang om året, og det er der fle­re år­sa­ger til.

Det kan fan­ge en uhel­dig ud­vik­ling i op­lø­bet, og det kan sør­ge for, at man ik­ke bli­ver snydt el­ler be­ta­ler for no­get, man re­elt kan le­ve uden.

Der er man­ge ste­der at fin­de in­spira­tion til, hvor­dan man kom­mer i gang med den pri­va­tø­ko­no­mi­ske ho­ved­ren­gø­ring.

Ét sted er på hjem­mesi­den www. rå­dtil­pen­ge.dk, som Pen­ge- og Pen­sions­pa­ne­let står bag.

Her kan man bl.a. få tips til, hvad man skal bi­de ma­er­ke i ved li­vets sto­re ha­en­del­ser, som når man flyt­ter hjem­me­fra, skal gif­tes el­ler ven­ter barn. Man kan og­så bli­ve klo­ge­re på, hvor det ty­pisk er, at der er mu­lig­he­der for at nedsa­et­te ens ud­gif­ter, hvis man bli­ver ar­bejds­løs, el­ler hvis øko­no­mi­en plud­se­lig be­gyn­der at stram­me til. La­eg bud­get og få over­blik Lou­i­se Skjøds­holm, som er kon­su­lent i fi­nan­si­elt for­brug i Pen­ge- og Pen­sions­pa­ne­lets se­kre­ta­ri­at, for­kla­rer, at der er nog­le klas­si­ske ste­der, hvor man kan hen­te luft i bud­get­ter­ne.

Det hand­ler først og frem­mest om at la­eg­ge bud­get og få over­blik. Her­ef­ter kan man dyk­ke ned i det og må­ske fin­de ud­gif­ter, der ik­ke mat­cher den va­er­di, man får ud af dem, si­ger hun.

»Of­te har man abon­ne­ment­er, og de er må­ske ste­get lidt år ef­ter år. Man skal kig­ge på de en­kel­te ting og vur­de­re, om man vir­ke­lig vil be­ta­le for det, man får,« si­ger Lou­i­se Skjøds­holm og til­fø­jer:

»Men det hand­ler og­så om ens dag­li­ge for­brug. Hvor me­get bru­ger man på ind­køb, hvor me­get bru­ger man på at drik­ke kaf­fe på caféer? Når man ser be­lø­be­ne sam­let, må man af­gø­re, om det er det va­erd.« Kig på for­sik­rin­ger­ne Kaf­fe og abon­ne­ment­et på den sto­re tv-pak­ke er dog ik­ke alt. Selv om de sam­let set kan lø­be op, så er der og­så an­dre ste­der, hvor det be­ta­ler sig at va­e­re en vaks for­bru­ger.

Bo­lig­lån og for­sik­rin­ger kan ek­sem­pel­vis ud­gø­re sto­re po­ster. De er va­erd at se na­er­me­re på. Men det er desva­er­re og­så nog­le af de po­ster, som folk ty­pisk ik­ke får kig­get på.

Det op­le­ver i hvert fald Mar­tin Jør­gen­sen, som er medstif­ter af den pri­va­tø­ko­no­mi­ske pris­sam­men­lig­nings­por­tal Mi­ko­no­mi.dk.

»Spe­ci­elt når det kom­mer til re­al­kre­dit­lån og for­sik­rin­ger, har folk det med ik­ke at tjek­ke dem tit nok. Det fø­les for be­sva­er­ligt og ui­gen­nem­sig­tigt. Al­le har brug for dem, men in­gen for­står dem helt. Det ud­gør en bar­ri­e­re,« si­ger han. Nem­me­re med net­tet Sam­men­lig­nings­mu­lig­he­der­ne på net­tet har gjort det nem­me­re at fin­de rundt i pris­jung­len, spe­ci­elt når det kom­mer til pro­duk­ter, der er ri­me­ligt stan­dar­di­se­re­de som bil­for­sik­ring og banklån. Men når det kom­mer til lidt me­re kom­pli­ce­re­de ydel­ser, så er det straks sva­e­re­re at sam­men­lig­ne. Da­ek­ning og selvri­si­ko kan va­e­re me­get for­skel­li­ge. Og når det kom­mer til re­al­kre­dit­lån, så fø­ler man­ge sim­pelt­hen, at det bli­ver for kom­pli­ce­ret at ud­reg­ne de egent­li­ge om­kost­nin­ger, op­le­ver Mar­tin Jør­gen­sen. Det aen­drer dog ik­ke ved, at man må ta­ge ty­ren ved hor­ne­ne, hvis man vil top­trim­me ens privatøkonomi.

»Man skal saette ind der, hvor der er no­get at hen­te på ud­gif­ter­ne. Der er man­ge pen­ge i spil ved bo­lig­lån, og der­for kan der va­e­re man­ge pen­ge at hen­te ved ba­re en lil­le ren­te- el­ler ge­byr­for­skel. Det gaelder og­så, hvis man har man­ge for­sik­rin­ger,« si­ger Mar­tin Jør­gen­sen.

Man bør alt an­det li­ge kig­ge på det en gang om året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.