Eks-che­fre­dak­tø­rer pres­se­de i Se og Hør-sag

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Fle­re gan­ge dag­ligt tik­ke­de der er en sms ind på Kar­stens og Søn­derjy­dens mo­bil­te­le­fon, hvor der for ek­sem­pel stod, at nu shop­pe­de prins Hen­rik i Thailand, Re­mee var et smut på Ba­li (...) og Cas­per Chri­sten­sen var på en café i Los An­ge­les, der hed Swin­gers. Oplys­nin­ger­ne i Ken B Ras­mus­sens ro­man, ’Li­vet, det for­ban­de­de’ – om li­vet på et dansk slad­der­blad – var op­sigtsva­ek­ken­de. I april 2014 af­slø­re­de og do­ku­men­te­re­de BT med dag­li­ge for­si­der gen­nem en hel uge, hvor­dan Se og Hør – i vir­ke­lig­he­dens ver­den – hav­de haft ad­gang til en så­kaldt ’tys-tys-kil­de’, der over­vå­ge­de po­li­ti­ke­re, kend­tes og kon­ge­li­ges kre­dit­kort. Kil­den var an­sat i IBM, og ud­før­te ar­bej­de for Nets og kun­ne på den må­de få ad­gang til folks di­gi­ta­le gø­ren og la­den. Oplys­nin­ger­ne var fan­ta­sti­ske for et blad som Se og Hør, der le­ver af at forta­el­le, hvor de kend­te er – og hvem de er sam­men med. An­sat­te på Se og Hør har da og­så kun­net forta­el­le, hvor­dan di­ver­se che­fre­dak­tø­rer slik­ke­de sig om mun­den, når ’tys-tys-kil­den’ var kom­met med si­ne op­lys­nin­ger. Og der­på be­red­vil­ligt ud­be­tal­te hans må­ned­li­ge ho­norar. I NAESTE UGE be­gyn­der Se og Hør­sa­gen. Helt sik­kert den mest om­tal­te skan­da­lesag i dansk me­di­e­hi­sto­rie. Om det og­så re­elt er den stør­ste kri­mi­nalsag, skal de kom­men­de må­ne­der af­gø­re. Cen­tralt står tre che­fre­dak­tø­rer – Hen­rik Qvortrup, Per Ing­dal og Kim Hen­nings­en – der al­le er til­talt for med­vir­ken til bl.a. ha­ck­ing. Al­le har na­eg­tet sig skyl­di­ge i til­ta­len, men umid­del­bart sy­nes de­res po­si­tion at va­e­re ble­vet ma­er­k­bart sva­ek­ket ef­ter sid­ste uges be­gi­ven­he­der ved Ret­ten i Glo­strup. Her er­kla­e­re­de to me­d­ar­bej­de­re samt blad­kon­cer­nen Al­ler sig skyl­di­ge i den til­ta­le, der var ret­tet mod dem. Re­dak­tions­chef Kim Bre­tov og nyheds­chef Li­se Bon­de­sen in­drøm­me­de, at de hav­de med­vir­ket til at bru­ge ’tys-tys-kil­den’s op­lys­nin­ger, men at det ske­te på or­dre fra che­fre­dak­tø­ren og der­med og­så med hans vi­den. Al­ler-kon­cer­nen, der gen­nem åre­ne har tjent man­ge hund­re­de mio. på Se og Hør, har in­drøm­met sin skyld. DE TO MELLEMLEDERE blev idømt seks må­ne­ders be­tin­get fa­engsel samt 120 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste. Al­ler skal pun­ge ud med 10 mio. kr. for sel­ska­bets an­svar. Pål Tho­re Kros­by, Al­lers di­rek­tør, ta­ger dom­men til ef­ter­ret­ning: »Det, der i sin tid fandt sted på Se og Hør, er helt uac­cep­ta­belt, og vi har (..) va­e­ret me­get be­vid­ste om kon­cer­nens sel­skabs­ret­li­ge an­svar samt vo­res for­plig­tel­se til at ryd­de op og sik­re os mod lig­nen­de for­hold i frem­ti­den,« si­ger Kros­by. Bon­de­sen, Bre­tov og Al­ler har ét klart mål med den­ne sag. De vil ha­ve den luk­ket og ud af ver­den. Nu. Bon­de­sen har få­et en ny kar­ri­e­re som che­fre­dak­tør på Avi­sen.dk og Uge­bre­vet A4. Bre­tov har ik­ke haft job, si­den han for­lod Se og Hør og vil og­så ger­ne ha­ve tin­ge­ne af­gjort. Al­ler vil ud­vi­se an­svar­lig­hed i of­fent­lig­he­den og di­stan­ce­re sig så me­get som mu­ligt fra det, der ske­te.

Hvis det kan be­vi­ses, at Pal Tho­re Kros­by vid­ste no­get, ta­ger sa­gen en dra­ma­tisk drej­ning

NÅR SA­GEN ÅBNER for al­vor i naeste uge, bli­ver sva­re­ne på to spørgs­mål yderst cen­tra­le: Hvor­dan vil de tre che­fre­dak­tø­rer – Hen­rik Qvortrup, Kim Hen­nings­en og Per Ing­dal – ta­le sig ud af, at ’tys-tys-kil­den’ sy­ste­ma­tisk over­vå­ge­de ud­valg­te ken­dis­ser? Og ik­ke mindst, at de hver må­ned be­tal­te ham for det? De re­la­tivt hår­de dom­me til de to mellemledere kan ik­ke und­gå at på­vir­ke sa­gen, og det er na­ep­pe til de tre eks-che­fre­dak­tø­rers for­del. Det bli­ver me­get spa­en­den­de at hø­re che­fre­dak­tø­rer­nes svar på, om den al­le­rø­ver­ste le­del­se i Al­ler, Pål Tho­re Kros­by, hav­de vi­den om ’tys-tys-kil­den’. Det na­eg­ter han ka­te­go­risk, men hvis en af de pres­se­de eks­che­fre­dak­tø­rer kan fø­re be­vis for det mod­sat­te, ta­ger sa­gen en dra­ma­tisk drej­ning og eks­plo­de­rer én gang til.

29. au­gust

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.