Hvis jeg var stats­mi­ni­ster...

BT - - DEBAT -

DAVID OWE Tan­ken om mig som stats­mi­ni­ster er ri­me­lig ure­a­li­stisk. Det må va­e­re fan­ta­stisk at va­e­re me­nings­dan­ner på den må­de, men og­så fru­stre­ren­de. Det vir­ker som om, man­ge po­li­ti­ke­re ik­ke tør si­ge de­res ae­r­li­ge me­ning af frygt for at bli­ve slag­tet bag­ef­ter el­ler be­skyldt for løf­te­brud. Det er synd. Men var jeg stats­mi­ni­ster, vil­le jeg in­ve­ste­re i bå­de ved­va­ren­de og grøn ener­gi. Vi skal ha­ve ned­sat vo­res CO2-ud­s­lip hur­tigst mu­ligt. Mil­jø­et er den stør­ste ud­for­dring. Det na­evn­te Lars Løk­ke el­lers ik­ke, da han frem­lag­de 2025-pla­nen...? Jeg er ban­ge for, at han ik­ke tør. Hvis jeg be­stem­te, vil­le jeg i hvert fald ik­ke gi­ve top­skat­te­let­tel­ser på be­kost­ning af mil­jø­om­rå­det. Hvad kun­ne po­li­ti­ker­ne la­e­re af dig? De ska­e­rer i kunst­støt­ten, for­di det er så nemt at gø­re. Men man sky­der sig selv i fo­den. For så en­der kun­sten med at bli­ve end­nu me­re kom­merci­a­li­se­ret, for­di vi kun får det, som mas­ser­ne vil se. Og kul­tu­ren bli­ver end­nu me­re op­delt. Vi får en eli­te, som har råd til at gå i Det Kgl. Te­a­ter, og de an­dre, som ser Pa­ra­di­se Ho­tel. Vil­le der sta­dig va­e­re et Chri­sti­a­nia, hvis du var stats­mi­ni­ster? Jeg har va­e­ret på Chri­sti­a­nia som turist, og det er et dej­ligt sted. Ryd­der du ste­det, flyt­ter du det ulov­li­ge has­hsalg et an­det sted hen. Jeg tror, vej­en frem vil va­e­re at le­ga­li­se­re hash. Jeg ry­ger ik­ke selv. Men det vil­le va­e­re fint, hvis man kun­ne kø­be det på apo­te­ker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.