For la­ekk til Leo­na

BT - - NYHEDER -

TOPMODEL Det er ik­ke al­tid li­ge let at va­e­re ka­e­re­ste med ver­dens stør­ste film­stjer­ne, Leo­nar­do DiCaprio. Mis­un­del­se er uund­gå­e­lig. Men nu ta­ger dan­ske su­per­model Nina Agdal al­li­ge­vel chan­cen. Ef­ter seks års pla­to­nisk ven­skab blom­strer ka­er­lig­he­den. Så­le­des blev de to tur­tel­du­er i juli fan­get af pa­pa­ra­zzi­er­nes lin­se, mens de kys­se­de på stran­den ved Ma­li­bu, Ca­li­for­ni­en.

Det er seks år si­den, Leo­nar­do og Nina mød­tes før­ste gang.

I mel­lem­ti­den har Leo på 41 år va­e­ret ka­e­re­ste med et lil­le hav af an­dre smuk­ke kvin­der. Nina har nydt til­va­e­rel­sen i ar­me­ne på bl.a. Adam Le­vi­ne fra grup­pen Ma­roon 5 og Max Ge­or­ge fra grup­pen The Wan­ted.

Så sent som sid­ste år af­vi­ste Nina al­le ryg­ter om en Leo-ro­man­ce, da hun un­der­stre­ge­de, at hun og DiCaprio blot var go­de ven­ner, der hang ud med den sam­me grup­pe men­ne­sker.

»Han er en flink fyr, men ... nej,« sag­de Nina Agdal den­gang til den nys­ger­ri­ge ame­ri­kan­ske pres­se.

Men ef­ter de af­slø­ren­de bil­le­der fra stran­den ved Ma­li­bu er der dog in­gen vej til­ba­ge. Alt har en pris Leo og Nina dan­ner nu of­fi­ci­elt par. Og selv­om den 24-åri­ge dan­ske Brønd­by-fan sta­dig kun vi­ser bil­le­der af sig selv og ve­nin­der­ne på hjem­mesi­der­ne på de so­ci­a­le me­di­er, så be­kra­ef­ter fle­re ven­ner nu for­hol­det.

»Ja, de er sam­men. Men de hol­der det su­per-af­slap­pet.«

Så­dan si­ger én ve­nin­de, der fo­re­tra­ek­ker at va­e­re ano­nym, til bla­det US We­e­kly.

Og li­ge­som kvin­der­ne før hen­de (og dem er der man­ge af), så har Nina Agdal nu ind­set, at den ef­ter­trag­te­de plads ved DiCaprios si­de ik­ke kom­mer uden trus­ler og tå­be­li­ge ned­rak­nin­ger.

Så­le­des bli­ver Nina Agdal til­svi­net af fle­re la­e­se­re på bå­de Daily Mails og New York Posts hjem­mesi­der. Og til den respek­te­re­de bri­ti­ske avis The Mir­ror si­ger sam­liv­s­eks­per­ten Gil­da Car­le:

»Nina Agdal og de an­dre mo­del­ler re­pra­e­sen­te­rer slet ik­ke rig­ti­ge kvin­der. De er ide­a­ler, som øde­la­eg­ger det for man­ge an­dre. De vil ses sam­men med Leo­nar­do DiCaprio, og han vil ses sam­men med dem. De er blot smuk­ke skul­p­tu­rer un­der hans arm.«

Gil­da Car­le un­der­stre­ger i The Mir­ror, at Nina Agdal er den tien­de af Leo­nard DiCaprios ka­e­re­ster, der og­så har stå­et mo­del for un­der­tøjs­fir­ma­et Vi­cto­ria’s Secret. Og iføl­ge eks­per­ten be­vi­ser det­te, at Leo­nar­do slet ik­ke er in­ter­es­se­ret i et for­hold til rig­ti­ge kvin­der.

»Og når han op­da­ger, at Agdal blot er et men­ne­ske, drop­per han sik­kert og­så hen­de,« si­ger Car­le. Livs­glad og na­er­va­e­ren­de Ni­nas dansk-fød­te men­ne­ske­lig­hed er be­stemt ik­ke no­gen hem­me­lig­hed.

Su­per­model­len, der har pry­det for­si­der af bl.a. Cosmopo­li­tan, Sports Il­lu­stra­ted og Vogue, er kendt for at va­e­re helt ne­de på jor­den.

Og ef­ter et helt nyt 2016-in­ter­view med hjem­mesi­den Ob­ser­ver skri­ver jour­na­list De­na Sil­ver:

»Nina Agdal er én af den slags internationalt kend­te mo­del­ler, du vir­ke­lig godt kun­ne ta­en­ke dig at ha­de. Men det er umu­ligt. Selv­om hun er høj, sol­bra­endt, smuk og i uri­me­lig god form, så er Nina nem­lig og­så varm, bob­len­de og fan­ta­stisk na­er­va­e­ren­de.

I in­ter­viewet i Ob­ser­ver tak­ker Nina sin far for sin in­ter­es­se i sport - he­le fa­mi­li­en hav­de sa­e­son­kort til Brønd­by Sta­dion. Hun tak­ker spe­ci­elt sin mor for for­stå­el­sen for sund­hed og sund mad. Og Nina forta­el­ler De­na Sil­ver, at hun nog­le gan­ge dyr­ker fit­ness he­le tre gan­ge om da­gen - yo­ga, boks­ning og cykling.

Hun el­sker larm - »me­di­ta­tion og stil­hed kan godt gø­re mig nervøs«. Og hvor­for så li­ge boks­ning. »Det er af­slap­pen­de ba­re at ta­e­ve løs på sin tra­e­ner,« si­ger Nina Agdal.

Det er slet ik­ke så sva­ert at for­stå, at Leo­nar­do DiCaprio er fal­det pla-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.