Ban­ker­ne for­svin­der i de små by­er

BT - - NYHEDER -

På 10 år er an­tal­let af bank­fi­li­a­ler ta­et på hal­ve­ret. Det er isa­er de min­dre by­er, der står for skud. Det skri­ver DR Nord­jyl­land.

Se­ne­st luk­ker Spar Nord fi­re ud af syv af­de­lin­ger i Fre­de­riks­havn Kom­mu­ne, og den ten­dens kan fort­sa­et­te, vur­de­rer Fi­nans­rå­dets for­mand Kent Pe­ter­sen.

»Hvis man fy­sisk vil be­sø­ge en bank, så skal man for­be­re­de sig på at rej­se lidt la­en­ge­re,« si­ger han til DR Nord­jyl­land.

Aal­ba­eks godt 1.000 ind­byg­ge­re mi­ste­de sid­ste år de­res fi­li­al af Nord­jy­ske Bank, og nu luk­ker og­så Spar Nord. Her­med bli­ver der 20 ki­lo­me­ters kør­sel til na­er­me­ste vek­sel­bord i en­ten Ska­gen el­ler Fre­de­riks­havn, og det fru­stre­rer i Aal­ba­ek.

»Det er en fuld­sta­en­dig ska­evvrid­ning i for­hold til man­ge an­dre by­er. Det bli­ver hårdt, og det bli­ver en man­gelva­re. Det er helt sik­kert,« si­ger Pe­ter E. Ni­el­sen, for­mand for by­ens Han­dels- og Hånd­va­er­ker­for­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.