Chris Brown i end­nu en volds­sag

BT - - NYHEDER -

OVERFALD Den skan­da­leom­bru­ste san­ger og rap­per Chris Brown har fle­re gan­ge va­e­ret på kan­ten af loven, og nu har han igen ro­det sig ud i pro­ble­mer. Den 30. au­gust blev den Gram­myvin­den­de ken­dis nem­lig bå­de an­holdt og sig­tet for at ha­ve over­fal­det en kvin­de med et død­brin­gen­de vå­ben, ef­ter at hun be­søg­te hans hjem i Los An­ge­les.

Un­der en grun­dig ransag­ning af den 27-åri­ge mu­si­kers bo­lig fandt po­li­ti­et dog ik­ke den pi­stol, som Chris Brown an­gi­ve­ligt skul­le ha­ve brugt. Kau­tion på 1,66 mio. kr. Det forta­el­ler san­ge­rens ad­vo­kat Mark Gera­gos, iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP. Ad­vo­ka­ten un­der­stre­ger og­så, at det mang­len­de vå­ben ty­der på, at kvin­dens hi­sto­rie ik­ke er helt sand.

Kort ef­ter an­hol­del­sen blev Chris Brown løsladt mod en kau­tion på 250.000 dol­lar, sva­ren­de til cir­ka 1,66 mil­li­on dan­ske kro­ner.

Til trods for at Chris Brown nu igen kan kal­de sig en fri mand, så bli­ver den kon­tro­ver­si­el­le sag fort­sat un­der­søgt af po­li­ti­af­de­lin­gen i Los An­ge­les, skri­ver AP.

Det er ik­ke før­ste gang, at Chris Brown er ble­vet an­holdt og an­kla­get for overfald. I 2009 blev san­ge­ren dømt for at ha­ve ban­ket sin da­va­e­ren­de ka­e­re­ste, san­ge­ren Ri­han­na, gul og blå.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.