Bliv rask med din mo­bil

Sund­heds-apps, der lover at kun­ne be­hand­le, fore­byg­ge el­ler di­ag­no­sti­ce­re sygdom, er i kraf­tig va­ekst. For­bru­ger­rå­det Ta­enk ad­va­rer dog mod ukri­tisk brug

BT - - NYHEDER - Hei­di Pe­der­sen | hped@bt.dk

Er dit blod­tryk for højt? Sy­nes di­ne skøn­heds­plet­ter på ryg­gen for­an­dret? El­ler tra­en­ger du til at få må­lt blod­suk­ke­ret? Så grib din smartp­ho­ne. Med så­kald­te sund­heds-apps kan du selv stil­le di­ag­no­ser. Det er for­skel­ligt, hvor­dan selv­di­ag­nosti­ce­rin­gen fo­re­går fra app til app. Nog­le kra­e­ver ek­stra ud­styr, du skal kob­le til te­le­fo­nen, hvis du f.eks. skal må­le dit blod­tryk.

An­dre apps er der­i­mod ud­vik­let til, at du skal ta­ge et bil­le­de af f.eks. et mo­der­ma­er­ke, som så i sam­spil med en ra­ek­ke spørgs­mål om form og far­ve af­gør, hvor­vidt du skal gå til din la­e­ge.

I et net­op af­slut­tet ph.d.-pro­jekt på Nord­s­ja­el­lands Ho­spi­tal i Hil­le­rød har 120 pa­tien­ter, der li­der af kro­ni­ske tarm­syg­dom­me, ta­get den ny tek­no­lo­gi til sig. Via en app og et hjem­mekit be­stå­en­de af en må­lepind til at må­le af­fø­rin­gen med, har de selv kun­net over­vå­ge de­res sygdom. Re­sul­ta­ter­ne har de så kun­net sms’e, mai­le el­ler rin­ge ind til en så­kaldt e-Sund­heds­sy­geple­jer­ske, der er spe­ci­a­li­se­ret i det nye ud­styr. Det har be­ty­det, at de har kun­net stand­se opblus­sen af de­res sygdom me­get tid­li­ge­re end ved tra­di­tio­nel be­hand­ling, forta­el­ler pro­fes­sor i ehe­alth og ma­ve-tarm­syg­dom­me Pia Munk­holm.

Me­re tid til de me­get sy­ge

»Før i ti­den rin­ge­de man ind og bad om at få en tid hos la­e­gen, for­di man hav­de det skidt. Men nu, når man rin­ger, har man jo da­ta om sit hel­bred, og der­med kan vi nem­me­re vur­de­re, om pa­tien­ten skal kom­me ind, el­ler om det kan ord­nes over te­le­fo­nen. På Nord­s­ja­el­lands Ho­spi­tal har vi over 2.500 pa­tien­ter med kro­ni­ske tarm­syg­dom­me, og min vur­de­ring er, at vi frem­over vil kun­ne be­hand­le ca. 75 pct. af de mil­de til mo­de­ra­te til­fa­el­de via ap­pen. Det be­ty­der, at jeg får me­re tid til at pas­se de me­get sy­ge pa­tien­ter,« si­ger hun og til­fø­jer, at pro­jek­tet på sigt skal ud­bre­des til Re­gion Ho­ved­sta­den og rundt om i ver­den.

La­e­ger­ne på Nord­s­ja­el­lands Ho­spi­tal er ik­ke de ene­ste, der er be­gej­stre­de for selv­hjul­p­ne pa­tien­ter. Det nor­ske Tek­no­lo­gi­råd har i sam­ar­bej­de med Sta­tens Le­ge­mid­del­verk og fle­re for­ske­re net­op ud­gi­vet en li­ste med 71 for­skel­li­ge apps. Her blåstemp­ler nord­ma­en­de­ne de man­ge apps, der kan va­e­re be­hja­el­pe­li­ge, hvis man er i tvivl om even­tu­el sygdom:

»Me­di­cinsk di­ag­no­stik har indtil nu va­e­ret me­get kost­bart og er fo­re­gå­et i la­bo­ra­to­ri­er og på sy­ge­hu­se. Men nu kan folk te­ste sig selv og få di­ag­no­sen hjem­me i so­fa­en. Det kan bi­dra­ge til, at man tid­li­ge­re kom­mer af sted til la­e­gen el­ler op­da­ger far­li­ge mo­der­ma­er­ker, før det er for sent,« sag­de di­rek­tør I Tek­no­li­gi­rå­det To­re Ten­nøe til den nor­ske avis VG i den for­gang­ne uge.

De 71 apps hø­rer un­der ka­te­go­ri­en ’me­di­cinsk ud­styr’, det vil si­ge, at de er i stand til at be­hand­le, fore­byg­ge el­ler di­ag­no­sti­ce­re en sygdom – og ik­ke blot re­gi­stre­re f.eks. di­ne

dag­li­ge smer­ter el­ler va­egt­tab. Sam­ti­dig er de bl.a. CE-ma­er­ket, der be­ty­der, at de over­hol­der EUs lov­krav til sik­ker­hed og yde­ev­ne.

Iføl­ge For­bru­ger­rå­det Ta­enk er apps på så­dan en li­ste dog ik­ke no­get, man skal be­nyt­te ukri­tisk. Det er nem­lig virk­som­he­der­ne selv, der CE-ma­er­ker pro­duk­ter­ne, og oplys­nin­ger­ne kon­trol­le­res kun via stikprø­ver:

»Det er nog­le apps, der er go­de, hvis man f.eks. som di­a­be­ti­ker ger­ne vil ha­ve hja­elp til at hol­de styr på sit blod­suk­ker, men når det får ka­rak­ter af selv­test, bør der va­e­re en sund­heds­pro­fes­sio­nel til­knyt­tet, så man ik­ke fejl­ag­tigt tror, at man er ble­vet syg – el­ler omvendt, at man und­la­der at sø­ge la­e­ge, for­di en app forta­el­ler, at man er rask,« si­ger se­ni­o­r­rå­d­gi­ver i For­bru­ger­rå­det Ta­enk Si­ne Jen­sen. Man er på egen hånd I Dan­mark fin­des in­gen til­sva­ren­de li­ste, som myn­dig­he­der­ne an­be­fa­ler, op­ly­ser La­e­ge­mid­delsty­rel­sen. Der­for er man som for­bru­ger på egen hånd, hvis man vil fin­de go­de apps til at må­le blod­tryk, lun­ge­funk­tion el­ler an­det, der kun­ne va­e­re re­le­vant. Sam­ti­dig er de dan­ske pa­tient­for­e­nin­ger og­så for­sig­ti­ge med at an­be­fa­le den­ne ty­pe apps, for­di mar­ke­det end­nu er så nyt og uover­sku­el­ligt.

FO­TO: NILS MEILVANG

Pia Munk­holm er pro­fes­sor i så­kaldt e-he­alth og i ma­ve­tarm­syg­dom­me: På Nord­s­ja­el­lands Ho­spi­tal har vi over 2.500 pa­tien­ter med kro­ni­ske tarm­syg­dom­me, og min vur­de­ring er, at vi frem­over vil kun­ne be­hand­le ca. 75 pct. af de mil­de til mo­de­ra­te til­fa­el­de via vo­res app. Det be­ty­der, at jeg får me­re tid til at pas­se de me­get sy­ge pa­tien­ter,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.