Cal­proS­mart

BT - - NYHEDER -

An­ven­des på Nord­s­ja­el­lands Ho­spi­tal til over­våg­ning af pa­tien­ter med ir­ri­ta­bel tarm. Ud­over ap­pen bru­ger man en lil­le må­lepind, som min­der om en gravi­di­tets­prø­ve, til at te­ste af­fø­rin­gens ind­hold for be­ta­en­del­se. Re­sul­ta­ter­ne vi­ses på pa­tien­tens smartp­ho­ne i tra­fik­lys­far­ve­ne rød, gul og grøn. Pa­tien­ter­ne kan ind­fø­re re­sul­ta­tet i et com­pu­ter­pro­gram, Con­stant-Ca­re, som vil vi­se, om de­res tarm­be­ta­en­del­se er i fa­re for at blus­se op el­ler al­le­re­de er i sva­er ak­ti­vi­tet. Ap­pen er end­nu kun til­ga­en­ge­lig for pa­tien­ter til­knyt­tet ho­spi­ta­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.