VIDENSKAB.DK Ge­ner sty­rer din kaf­fe­trang

BT - - NYHEDER -

Nog­le men­ne­sker har ka­stet fi­re kop­per kaf­fe i sig in­den frokost, mens an­dre helt hol­der sig fra den mør­ke drik. Og det kan blandt an­det skyl­des ge­ne­ti­ske for­skel­le, forta­el­ler bri­ti­ske for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Edin­burgh i et nyt stu­die. Hvis ge­net PDSS2 kom­mer min­dre til ud­tryk i din krop, så er der stør­re sand­syn­lig­hed for, at du er en rig­tig kof­fe­in-junkie, forta­el­ler for­sker­ne.

Det kan mu­lig­vis skyl­des, at PDSS2 har ind­fly­del­se på, hvor­dan krop­pen ned­bry­der kof­fe­in.

»Vi ved, fra tid­li­ge­re stu­di­er, at an­dre ge­ner som CYP1A2 har ind­fly­del­se på de en­zy­mer, der ned­bry­der kof­fe­in i le­ve­ren. Om­kring halv­de­len af dan­sker­ne har en hur­tig va­ri­ant, mens den an­den halv­del har en lang­som,« si­ger Kjeld Her­man­sen, der er ad­jun­ge­ret pro­fes­sor på Aar­hus Uni­ver­si­tet. Kaf­fe­tørsti­ge hol­la­en­de­re

Han er uaf­ha­en­gig af det nye stu­die og un­der­stre­ger, at den nøj­ag­ti­ge sam­men­ha­eng imel­lem PDSS2 og kaf­fedrik­ning end­nu ik­ke er fun­det.

For­sker­ne un­der­søg­te ge­ner og kaf­fe­va­ner hos bå­de hol­la­en­de­re og ita­li­e­ne­re. Hol­la­en­der­ne var de stør­ste kaf­fedrik­ke­re og drak hver i gen­nem­snit 5,6 kop­per kaf­fe hver dag. De hav­de den mind­ste ak­ti­vi­tet fra I en test med fem for­skel­li­ge stu­e­plan­ter sej­re­de ju­vel­blom­sten som den mest ef­fek­ti­ve til at ren­se luf­ten for en ka­te­go­ri af ska­de­li­ge stof­fer, der kal­des VOC’er, forta­el­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re. ge­net PDSS2. Ita­li­e­ner­ne drak kun mel­lem 1,9 og 2,3 kop­per kaf­fe om da­gen i gen­nem­snit, men de hav­de til gen­ga­eld fle­re tegn på ’kaf­fe­ge­net’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.