Kul­tur Jeg er fa­er­dig me

BT - - NYHEDER -

vil­le ik­ke med, da jeg flyt­te­de til Hai­ti. Hun kom fra Ve­nezu­ela, øn­ske­de ik­ke at rej­se til­ba­ge til Mel­le­ma­me­ri­ka. Vi har hel­dig­vis sta­dig kon­takt med hin­an­den,« si­ger Jør­gen Leth.

Ef­ter en lang kar­ri­e­re og et liv, der gjort Leth til en af de frem­me­ste am­bas­sa­dø­rer for san­se­lig­hed og ero­tik i dansk kul­tur, er han selv fa­er­dig med ero­tik­ken.

»Jeg er ude over det sted i mit liv, hvor det gi­ver me­ning at va­e­re sam­men med en an­den kvin­de. Jeg el­sker sta­dig, men ik­ke fy­sisk. Det ero­ti­ske slut­te­de, da jeg af­brød for­hol­det til min ka­e­re­ste Shila­ne. Jeg fø­ler mig sta­dig for­plig­tet over­for al­le dem, jeg har va­e­ret sam­men med. Jeg har be­hand­let dem godt, sy­nes jeg. Jeg har la­ert me­get af li­vet med de ka­e­re­ster, jeg har haft i Hai­ti og mi­ne ko­ner i Dan­mark. Jeg har man­ge go­de ve­nin­der, hvis ven­skab er det vig­tig­ste for mig. Ma­ri­an­ne Chri­sten­sen, pro­du­cer, Ca­mil­la Skou­sen, film­klip­per, og min dat­ter Ka­ro­li­ne Leth for ek­sem­pel.« Ka­er­lig­hed til ven­ner og børn

»Ka­er­lig­hed kan net­op va­e­re så me­get an­det. Det er samva­e­ret med mi­ne ven­ner, hvoraf jeg jo har kendt man­ge i år­ti­er. Mit ven­skab med

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.