D ero­tik

BT - - NYHEDER -

Eb­be Tra­berg (for­fat­ter og jour­na­list, der ar­bej­de­de i Spa­ni­en, red.) var en slags ka­er­lig­heds­hi­sto­rie, blot­tet for det ero­ti­ske ele­ment. Det er min dy­be ka­er­lig­hed til mi­ne fi­re børn, der er fan­ta­sti­ske for mig. Min dat­ter Ka­ro­li­ne hol­der sam­men på os. I som­mer in­vi­te­re­de min søn As­ger mig og fa­mi­li­er­ne med på fe­rie i Gra­e­ken­land. Tid­li­ge­re har jeg ik­ke va­e­ret så god til at hol­de fe­rie. Jeg har ind­set skøn­he­den i at va­e­re sam­men Jeg har mas­ser at ka­em­pe imod, først og frem­mest min melan­ko­li. Min de­pres­sion, som kom­mer med ja­ev­ne mel­lem­rum, og som jeg he­le ti­den skal me­stre el­ler saette på plads Jør­gen Leth – helt uden at fo­re­ta­ge sig an­det end at va­e­re sam­men. Det er stor ka­er­lig­hed,« si­ger Jør­gen Leth.

På vej ud fra in­ter­viewet ta­ger jeg mig sam­men og gi­ver Leth en ca­deau for at va­e­re en af de tre-fi­re dan­ske­re, der op­nå­e­de at an­mel­de en kon­cert med The Be­at­les – den iko­ni­ske kon­cert i K.B. Hal­len i 1964. Det gjor­de han som kul­tur­skri­bent på Po­li­ti­ken.

»Ja, hae. Jeg vi­ste en­gang an­mel­del­sen for mi­ne søn­ner. (Kri­sti­an Leth er mu­si­ker og pro­du­cer). Jeg var ret nervøs. Du­e­de den? Hav­de jeg skre­vet den or­dent­ligt? De god­kend­te den. Det blev jeg me­get glad for. Jeg in­ter­viewe­de no­gen­lun­de sam­ti­dig Mi­ck Jag­ger og in­vi­te­re­de ham til at spil­le med i en op­sa­et­ning af Ham­let, som jeg og en an­den la­ve­de på Aar­hus Te­a­ter. Men Jag­ger hav­de ik­ke li­ge tid,« si­ger Leth med et stort grin.

Jør­gen Leth blev født den 14. ju­ni 1937. Han stu­de­re­de lit­te­ra­tur på Aar­hus Uni­ver­si­tet, in­den han blev jour­na­list ved Dag­bla­det Ak­tu­elt. Jør­gen Leth har va­e­ret gift tre gan­ge, med for­fat­te­ren Wi­vi Leth 1963-66, Ann Bi­er­lich 1970-1979 og Han­ne Ul­dal 1979-88. Jør­gen Leth blev i 2000 ud­na­evnt til dansk ho­nora­er kon­sul i Hai­ti. Har bo­et der si­den 1991. Han er far til Ka­ro­li­ne, Tho­mas, Kri­sti­an og As­ger Leth. I 1960er­ne ind­gik han i avant­gar­de­mil­jø­et i Kø­ben­havn sam­men med Per Kir­ke­by, Bjørn Nør­gaard m.fl. Jør­gen Leth er des­u­den kendt for at ha­ve skre­vet og in­stru­e­ret over 40 spil­leog do­ku­men­tar­film, blandt an­dre ’Det per­fek­te men­ne­ske’ og fil­me­ne om cy­kel­sport, her­un­der ’Stjer­ner­ne og vand­ba­e­rer­ne’, ’En for­års­dag i hel­ve­de’ og ’Den umu­li­ge ti­me’. I be­gyn­del­sen af 1990er­ne blev Jør­gen Leth fol­ke­ligt kendt som cy­kel­kom­men­ta­tor på TV 2 sam­men med mak­ke­ren Jørn Ma­der. I 2005 ud­gav han sin me­get om­dis­ku­te­re­de selv­bi­o­gra­fi ’Det uper­fek­te men­ne­ske’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.