Ko­misk se­x­mes­se i Forum

BT - - NYHEDER -

AN­MEL­DEL­SE

Amy Schu­mer Forum, Kø­ben­havn, fre­dag af­ten Co­me­dy ***** *

Jo­an Ri­vers, der gla­de­ligt har kon­ver­se­ret of­fent­ligt om sin kus­se si­den 60er­ne – og del­vist Ro­se­an­ne Barr og Sa­rah Sil­ver­man – er der in­gen tvivl om. Som i al an­den kul­tur har stand up si­ne stam­tra­e­er.

Først og frem­mest me­strer Amy Schu­mer sel­viro­ni­ens sva­e­re kunst. Vig­tig fri­heds­stem­me De­le af hen­des show er ba­se­ret på, hvad man kun­ne kal­de as­so­ci­a­tions­hu­mor. Der er man­ge hur­ti­ge spring, si­despor, og hop til­ba­ge til ho­ved­spo­ret. Det sto­re ta­lent be­står bl.a. i at få det til at se til­fa­el­digt, im­pro­vi­se­ret ud. Hun er en klas­sisk ob­ser­va­tions­ko­mi­ker.

Hen­des jo­ke-bom­bar­de­ment er en af de vig­tig­ste fri­heds­stem­mer li­ge nu i et USA, der snart ri­si­ke­rer at rev­ne i et ka­os af skin­gren­de van­vid, re­li­gi­øs fa­na­tis­me og bund­løs ga­eld og uvi­den­hed.

Amy Schu­mer er un­der­be­vidst­he­dens ufil­tre­re­de, fri­vo­le stem­me. No­gen skal ta­ge den depe­che. Tid­li­ge­re har det va­e­ret Len­ny Bru­ce og Ri­chard Pry­or. Li­ge nu er det Amy – og hun er røv­god. Stor røv­god.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.