Ni­ko­laj

STOKHOLM

BT - - SØNDAG -

Hvil­ken kendt film/tv­per­son kan du bedst iden­ti­fi­ce­re dig med? Beskriv dig selv med fem ord: Hvad er din styr­ke? Hvad er din svag­hed? Hvil­ken film har du gri­net mest ad? Du er jo 26 år. Hvad sy­nes du ge­ne­relt om folk, der er over 50 år? Hvis du skul­le va­e­re en an­den per­son i et døgn, hvem skul­le det så va­e­re? Ko­mi­ker-sku­e­spil­ler-tv-va­ert. Snart ak­tu­el med showet ’Mit liv som Ni­ko­laj Stokholm’. Se hans fo­to­al­bum si­de 14-15

Mit umid­del­ba­re bud er Post­mand Per. Han ta­ger ret let på tin­ge­ne og hyg­ger sig med sit ar­bej­de. Og så går han og­så al­tid i blåt tøj, og den far­ve er og­så rig­tig god til mig. Blåt går godt til duk­ker og al­bi­no­er. Sjov, sta­e­dig, om­sorgs­fuld, in­dad­vendt og for­ret­nings­mand. Min styr­ke er, at jeg fø­ler al­ting me­get sta­er­kt. Der­for kan jeg og­så ma­er­ke, hvad der får 500 men­ne­sker til at gri­ne på en gang. Min svag­hed er det sam­me. For jeg fø­ler og­så me­get, når jeg har fri. F.eks. hvis der er dår­lig stem­ning i et lo­ka­le, kan jeg få helt ondt i ma­ven. Og­så selv­om det in­tet har med mig at gø­re. Det må va­e­re før­ste gang, jeg så fil­men An­chor­man fra 2004 om den ame­ri­kan­ske nyheds­stjer­ne Ron Bur­gun­du. Jeg sy­nes, at al­le, der er ael­dre end mig, er in­ter­es­san­te. For de har op­le­vet me­re og må lig­ge in­de med en mas­se go­de hi­sto­ri­er. Så er spørgs­må­let ba­re, om de kan fin­de ud af at forta­el­le dem. Så skul­le det nok va­e­re Fre­de­rik Fet­ter­le­in. Men det var for at slip­pe for mit tan­ke­myl­der i et døgns tid, det må sgu va­e­re rart.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.