A

BT - - SØNDAG -

fte­nens sid­ste fri­ka­del­le er stegt, nat­tens sid­ste ci­ga­ret er rø­get, og fyraf­te­nens sid­ste ba­jer er druk­ket. Den gam­mel­dags ar­bej­der­kul­tur er ved at dø ud. Bru­ne va­erts­hu­se med sej­len­de sut­ter, med opka­ef­ten­de hånd­va­er­ke­re, med sult­ne sø­ma­end og med for­vir­re­de, fal­le­re­de for­fat­te­re står hi­sto­risk og stolt, men godt lak­ket til rundt om i lan­det. Den fol­ke­li­ge ar­bej­der­kul­tur er fal­met si­den 90er­ne, si­den bo­li­ge­jer­ne ryk­ke­de til by­er­ne, si­den bo­lig­pri­ser­ne røg i vej­ret, si­den caféer­ne over­tog for­tove­ne, og si­den an­dels­bo­li­ge­jer­ne kla­ge­de over ful­de­rik­ker­nes støj og ik­ke mindst smø­ger­nes røg, der gav en hur­tig død til va­erts­hu­se­ne og et psy­kisk stød til det ry­gen­de stam­kli­en­tel.

Nor­malt er hver ef­ter­mid­dag en kul­tu­rel lus­sing til de tru­e­de bru­ne. Men li­ge i dag kan va­erts­hu­se­je­re fø­le sig tryg­ge. I dag får de be­søg af 40 fuld­voks­ne tørsti­ge ma­end i lil­la trø­jer med log­o­er af hånd­va­er­ker­fir­ma­er. Sponso­rer der ger­ne be­ta­ler for en ba­jer. I dag hol­der vi ar­bej­der­fa­nen højt.

For­budt for konerne

Ma­le­ren står og sva­jer med sin sølv­halska­e­de på et bruns­lidt bord i Karu­sel­len. Han ro­ck­er ho­ve­d­et frem og til­ba­ge, som var han til heavy me­tal-kon­cert med Me­tal­li­ca.

»Og nu hyl­der vi tøm­rer­fir­ma­et JK-Byg, for de gi­ver en ba­jer,« rå­ber han. Al­le mand bry­der ud i ha­es ju­bel og sang. »Trip, trip, trip de nør­re­bronx. Trip, trip, trip de Nør­re­bronx,« ly­der mand­sko­ret som var vi til fod­bold­kamp med et af by­ens hold.

Ma­le­ren, hvis bor­ger­li­ge navn er Frantz We­in­rich, er bag­man­den til det år­li­ge Trip de Nør­re­bronx. Kort for­talt et vå­dt pu­bcrawl, der fø­les li­ge så bak­ket og for­fri­sken­de som et regn­vå­dt truck­er­trip på de skrå ve­je gen­nem Nor­ge. Se­ne­re på aftenen fø­les det som et dansk sky­brud af si­len­de øl.

Hvad får en fuld­tids­an­sat ma­ler og ski-in­struk­tør, en ny­bagt far med ko­ne til at hol­de et Fort­sa­et­ter naeste si­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.