D

BT - - SØNDAG -

er er bun­den. Der er lemon cur­den(cre­men). Der er ma­rengsen. Og hvad så? Kun­ne du må­ske fri­stes til at spør­ge. Sva­ret fal­der promp­te fra BTs egen des­sert­kok: »Det er den kna­sen­de bund. Den syr­li­ge lemon curd. Den sø­de ma­rengs. Og den dy­be, mør­ke smag, når ma­rengsen ka­ra­mel­li­se­res til sidst. Ci­tron­ta­er­ten har al­le de ele­men­ter, man kan øn­ske sig i en des­sert,« ly­der det fra Jakob Bär Mo­gen­sen.

»Der­for er ci­tron­ta­er­ten ta­er­ten over dem al­le,« slår han fast.

Ta­er­ter be­står tra­di­tio­nelt af en ta­er­te­bund af mør­dej med fyld oven­på. Der fin­des helt over­ord­net to slags ta­er­ter, nem­lig mad­ta­er­ter og des­sert­ta­er­ter.

Hvor mad­ta­er­ter fyl­des med en ae­g­ge­mas­se, grønt­sa­ger og for ek­sem­pel ba­con, laks og må­ske ost, be­står fyl­det i en des­sert­ta­er­te of­te af frugt – som ae­b­le, jord­ba­er el­ler pa­e­re – el­ler en cre­me – lemon curd, cho­ko­la­de- el­ler va­nil­jecre­me.

Iføl­ge Jakob Bär Mo­gen­sen ik­ke nød­ven­dig­vis ver­dens nem­me­ste des­sert at ka­ste sig ud i, da bå­de dej og fyld kan dril­le.

En kold dej

»Man må ik­ke ar­bej­de så me­get med ta­er­te­dej­en, at den smel­ter. Dej­en er jo fuld af smør. Der­for er det ret af­gø­ren­de, at dej­en er kold, når man rul­ler den ud,« ly­der et ek­sem­pel på no­get af det, der kan gå galt, når du selv la­ver ta­er­ter der­hjem­me.

»Og lemon cur­den, som er la­vet på en ba­se af aeg, må omvendt ik­ke få for me­get var­me, for så bli­ver den ba­re til en om­gang røra­eg i ste­det. Går det først galt, kan den ik­ke red­des, og så er det for­fra,« for­kla­rer Jakob Bär Mo­gen­sen.

Når det er sagt, er det hel­ler ik­ke sva­e­re­re. Al­le men­ne­sker uan­set kun­nen kan la­ve den per­fek­te ci­tron­ta­er­te der­hjem­me, lover BTs des­sert­kok, der af sam­me grund de­ler op­skrif­ten på net­op så­dan en med BTs la­e­se­re i den­ne uge.

»Det er så­dan med alt i des­sert­køk­ke­net, at det li­ge skal prø­ves et par gan­ge, før det lyk­kes helt per­fekt,« si­ger Jakob Bär Mo­gen­sen.

Men al­le­re­de tred­je gang, du har fulgt den sam­me op­skrift, vil du op­le­ve, at det plud­se­lig bli­ver me­get nem­me­re, lover han:

»Så kan du la­ve det med luk­ke­de øj­ne. For­de­len ved des­sert­køk­ke­net er, at man ba­re skal føl­ge op­skrif­ten nø­je. Gør man det, går det sja­el­dent galt.«

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.