H

BT - - SØNDAG -

ver­da­gen har meldt sin an­komst ef­ter fe­ri­en, og det hek­ti­ske liv med mad­pak­ker, util­fred­se un­ger og ar­bejds­mail har igen ramt dan­ske bør­ne­fa­mi­li­er. Og hvis du sy­nes, det er sva­ert at gå fra som­mer­hu­sets lig­ge­stol til job­bets kan­ti­ne­stol, så har det sin for­kla­ring.

Man­ge bør­ne­fa­mi­li­er har nem­lig sva­ert ved at ba­lan­ce­re fa­mi­lie- og ar­bejds­li­vet li­ge ef­ter en fe­rie. Det forta­el­ler Hel­le Ros­da­hl Lund, der er di­rek­tør for Cen­ter for ba­lan­ce mel­lem ar­bejds­liv og fa­mi­li­e­liv. Hun rå­d­gi­ver virk­som­he­der i, hvor­dan de får gla­de­re me­d­ar­bej­de­re ved at lyt­te til me­d­ar­bej­der­nes øn­sker til fa­mi­li­e­li­vet.

»Man­ge fa­mi­li­er har rig­tig sva­ert ved at få det til at ba­lan­ce­re ef­ter en fe­rie. Man­ge op­le­ver, at de har et hø­je­re stres­sni­veau ef­ter en fe­rie, for­di de har man­ge ha­en­ge­par­ti­er fra før fe­ri­en, der end­nu ik­ke er ført til dørs,« si­ger Hel­le Ros­da­hl Lund og fort­sa­et­ter:

»Jeg op­le­ver, at man­ge mø­der op til en fuld ka­len­der, og det er ik­ke al­tid hen­sigts­ma­es­sigt. Det er vig­tigt at be­gyn­de ro­ligt ef­ter en fe­rie for at und­gå stress.«

Den kri­ste­li­ge fag­be­va­e­gel­se Kri­fa la­ve­de i 2015 en un­der­sø­gel­se, hvor de spurg­te dan­sker­ne, om de har sva­ert ved at få fa­mi­lie- og ar­bejds­li­vet til at gå op i en hø­je­re en­hed. Re­sul­ta­tet var ret op­sigtsva­ek­ken­de. He­le 39 pro­cent sva­re­de så­le­des, at de i no­gen el­ler i høj grad har pro­ble­mer med at nå de hjem­li­ge plig­ter, når che­fen spør­ger, om man kan ar­bej­de over.

Det kan va­e­re sva­ert at si­ge nej, men det har sto­re kon­se­kven­ser for fa­mi­li­e­li­vet og par­for­hol­det, hvis ar­bejds­byr­den ta­ger over­hånd. Det for­kla­rer fa­mi­lie­te­ra­pe­ut Mi­cha­el Gun­ner­sen, der hja­el­per fa­mi­li­er med at ta­ck­le en travl hver­dag.

Han me­ner, at par skal bli­ve bed­re til at for­vent­nings­af­stem­me med hin­an­den, hvor me­get de vil in­ve­ste­re i job­bet og i hin­an­den.

Glem­mer at stop­pe op

»Man­ge ar­bej­der for fuldt drøn, uden at få stop­pet op og gjort sta­tus over, hvor me­get man ar­bej­der. Jeg forta­el­ler fa­mi­li­er­ne, at de skal få no­get struk­tur på de­res fri­tid og ar­bejds­liv. Det gaelder om at la­ve ske­ma­er og for­vent­nings­af­stem­me, når man en­de­lig har fri. Hvis den ene part for­ven­ter at lø­be­tra­e­ne ons­dag af­ten, så ri­si­ke­rer det at kol­li­de­re, hvis ae­g­te­fa­el­len har plan­lagt par­hyg­ge,« si­ger Mi­cha­el Gun­ner­sen.

Hvis man sav­ner kva­li­tet­s­tid med fa­mi­li­en, når man kom­mer hjem ef­ter en lang ar­bejds­dag, sø­ger man kva­li­tet­s­tid an­dre ste­der, for­kla­rer fa­mi­lie­te­ra­pe­u­ten.

’’

»Helt grund­la­eg­gen­de vil men­ne­sker ger­ne ses og bli­ve for­stå­et. Hvis ik­ke man bli­ver for­stå­et der­hjem­me, så har man brug for at få be­kra­ef­tel­se ude­fra. Og hvis man har en kol­le­ga, der er bed­re til at for­stå én og ro­se én, så op­står der en si­tu­a­tion, hvor man har me­re lyst til at bli­ve på ar­bej­det end at kom­me hjem,« si­ger han.

Po­li­ti­ker­ne på ba­nen

Men det er ik­ke blot den en­kel­te fa­mi­lie, der skal bli­ve bed­re til at ba­lan­ce­re ar­bejds- og fa­mi­li­e­li­vet. Po­li­ti­ker­ne må og­så på ba­nen og gø­re til­va­e­rel­sen nem­me­re for isa­er bør­ne­fa­mi­li­er­ne, me­ner Fora­el­dre­nes Lands­for­e­ning.

Iføl­ge lands­for­e­nin­gen bør man kig­ge mod Sverige og la­de sig in­spi­re­re af vo­res bro­der­folks fa­mi­liepo­li­tik.

»Småbørns­fa­mi­li­er­ne i Dan­mark har na­e­sten in­gen ret­tig­he­der, og det er pro­ble­met.

I Sverige har de en fa­mi­liepo­li­tik, men i Dan­mark er det na­er­mest det vil­de ve­sten. Her skal man selv for­hand­le med ar­bejds­gi­ver­ne om fleks­tid, og man skal ly­ve sig til sit barns tred­je sy­ge­dag, hvis det er det, man øn­sker,« forta­el­ler for­mand Dort­he Boe Dan­b­jørg fra Fora­el­dre­nes Lands­for­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.