DEN NYE POWER-GENERATION

En vif­te af yn­gre kva­li­tets­spil­le­re står klar til at ta­ge over og fø­re land­stra­e­ner Åge Ha­rei­des ’nye’ lands­hold mod sta­er­ke re­sul­ta­ter. Før­ste al­vor­li­ge styr­ke­prø­ve for An­dreas ’AC’ Chri­sten­sen, Vik­tor Fi­s­cher og re­sten af hol­det er af­te­nens VM-kva­li­fi­ka

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mads Kind­berg Ni­el­sen | ni­el@sporten.dk

Kam­pråb og knyt­te­de na­e­ver. Et gå-på-mod uden li­ge. Når Dan­mark i af­ten mø­der Ar­me­ni­en i Par­ken i den før­ste kamp i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, rå­der Åge Ha­rei­de over en ung power-generation af fod­bold­kri­ge­re, som lig­ner frem­ti­dens ma­end på lands­hol­det. En ak­se, som for­hå­bent­lig sik­rer kva­li­fi­ka­tion ef­ter kva­li­fi­ka­tion og må­ske end­da et slut­run­de­slut­spil i de kom­men­de eu­ro­pa- og ver­dens­mester­ska­ber.

Lands­hol­dets nye slo­gan ’We will ri­se again’ pas­ser per­fekt på for­vent­nin­ger­ne til de un­ge spil­le­re som Vik­tor Fi­s­cher fra Mid­dles­bor­ough, An­dreas ’AC’ Chri­sten­sen fra Glad­bach og Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg fra Sout­hamp­ton. De ud­gør blot et lil­le ud­pluk af den ’nye’ un­ge generation af spil­le­re, som på hver de­res må­de lig­ner cen­tra­le brik­ker i Ha­rei­des pus­le­spil for frem­ti­den.

»Det lig­ger i os spil­le­re, at vi vil no­get me­re nu,« si­ger Vik­tor Fi­s­cher og fort­sa­et­ter:

»Vi skal et sted hen med det her ut­ro­ligt dyg­ti­ge lands­hold, som vi har, og jeg tror vir­ke­lig på, at det kan bli­ve et rig­tig sta­er­kt hold. Det lig­ger i os, og det er driv­kraf­ten for, at vi er de fod­bold­spil­le­re, som vi er. ’We will ri­se again’ pas­ser godt sam­men med vo­res am­bi­tio­ner.« Højt internationalt ni­veau 20-åri­ge An­dreas Chri­sten­sen spil­ler fast Bun­des­liga og Cham­pions Le­ague for sin ty­ske klub. 21-åri­ge Højb­jerg er star­tet in­de i to ud af tre Pre­mi­er Le­ague-kam­pe. 24-åri­ge Jan­nik Vester­gaard, der ser ud til at ha­ve til­spil­let sig en plads i Ha­rei­des bag­ka­e­de, rå­der al­le­re­de over me­get Bun­des­liga-er­fa­ring, og så er der 22-åri­ge Riza Dur­mi­si, som spil­ler fast for Be­tis i La Liga. Li­sten fort­sa­et­ter. Vik­tor Fi­s­cher ha­ef­ter sig ved de un­ge lands­holds­dan­ske­res suc­ces i ud­lan­det. Det er et godt tegn for ’power-ge­ne­ra­tio­nen’ og Dan­marks frem­tid. »Man kan godt snak­ke om, at vi er un­ge, men vi spil­ler på et me­get højt internationalt ni­veau. Jeg er na­er­mest den ene­ste li­ge nu, som ik­ke har få­et så me­get spil­le­tid, og spil­le­tid sy­nes jeg va­eg­ter hø­je­re end al­der. Vi har des­u­den Wil­li­am Kvist og en spil­ler som Chri­sti­an Erik­sen, der trods sin un­ge al­der er ru­ti­ne­ret. Vi har Si­mon Kja­er og Kas­per Sch­mei­chel. Der er en fin ba­lan­ce på hol­det,« si­ger Vik­tor Fi­s­cher, der sam­men med de an­dre un­ge spil­le­re fik de­but un­der den tid­li­ge­re land­stra­e­ner Mor­ten Ol­sen.

Am­bi­tiø­se dren­ge

Den nye land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de ken­der ud­ma­er­ket til be­tyd­nin­gen af at ha­ve en sam­men­tøm­ret en­hed.

»Et lil­le land som Dan­mark har al­tid va­e­ret af­ha­en­gi­ge af en god generation af spil­le­re, og der har vi va­e­ret

hel­di­ge at ha­ve fle­re go­de un­ge spil­le­re på en gang ud over de me­re er­far­ne som Kvist og Erik­sen. Det er i sa­er­de­les­hed så­dan nog­le dren­ge som ’AC’, der kom­mer til at va­e­re cen­tra­le fi­gu­rer på det her hold de kom­men­de år. De kom­mer med nog­le am­bi­tio­ner, de vil la­e­re, og det ma­er­kes til tra­e­ning og i trup­pen. Man­ge af dem har spil­let sam­men på lands­hol­det i no­get tid. Det gi­ver ek­stra til­knyt­ning til hin­an­den nu og fremad­ret­tet, og det er og­så en vig­tig in­gre­di­ens,« si­ger Åge Ha­rei­de.

Land­stra­e­ne­ren hu­sker godt tid­li­ge­re ti­ders ge­ne­ra­tio­ner på det dan­ske lands­hold og de­res be­tyd­ning. På spørgs­må­let om, hvor­vidt og even­tu­elt hvor­dan den nye un­ge generation på det nu­va­e­ren­de lands­hold ad­skil­ler sig fra tid­li­ge­re ti­der, tø­ver Ha­rei­de en smu­le. »Det er sva­ert at sam­men­lig­ne no­get i fod­bol­den, for den ver­den ud­vik­ler sig jo he­le ti­den. Det, som jeg ha­ef­ter mig ved, er, at de kom­mer med den her gejst over at spil­le på lands­hol­det. Det er me­get, me­get vig­tigt. De ses kun nog­le få gan­ge om året, og når de så fin­der sam­men på lands­hol­det med den gla­e­de, er det og­så en me­get stor gla­e­de for mig.«

De kom­mer med nog­le am­bi­tio­ner, de vil la­e­re, og det ma­er­kes til tra­e­ning og i trup­pen. Man­ge af dem har spil­let sam­men på lands­hol­det i no­get tid. Det gi­ver ek­stra til­knyt­ning til hin­an­den nu og fremad­ret­tet, og det er og­så en vig­tig in­gre­di­ens Land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.