Fortje­ner Magnus­sen en ny c

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KEVIN MAGNUS­SEN HAR det sto­re ud­tra­ek med til det ita­li­en­ske grand­prix. Best­se­el­ler-ejer An­ders Holch Povls­en, tra­e­ner Tho­mas Jør­gen­sen, PA Jes­per Carl­sen, sponsorja­e­ger Tho­mas Ba­du­ra, gam­mel­far Jan og ka­e­re­sten Lou­i­se – de er al­le på plads i pad­do­ck­en i Mon­za. Det er ty­de­ligt, at der snart skal ske no­get – Kevin Magnus­sen vil ger­ne ha­ve sin 2017-sa­e­son på plads. Helt for­stå­e­ligt når man ser på hans for­hi­sto­rie og spe­ci­elt 2014, hvor ju­le­fe­ri­en om­trent var gå­et i gang, da McLa­ren med­del­te ham at han ik­ke skul­le kø­re løb i 2015. Han fik en ny chan­ce hos Re­nault i år, men det fran­ske team for­hand­ler i dis­se uger til man­ge si­der om­kring de­res 2017-li­neup. SET MED DAN­SKE øj­ne er det et ke­de­ligt spørgs­mål. Men det er et spørgs­mål, der stil­les i pad­do­ck­en her i Mon­za: Fortje­ner Kevin Magnus­sen en ny, tred­je chan­ce i For­mel 1?

Spørgs­må­let kom­mer midt i for­hand­lin­ger­ne om at fort­sa­et­te hos Re­nault i 2017. Tea­met har en op­tion på dan­ske­ren, men tø­ver med at ind­lø­se den, og det er ik­ke et godt tegn.

Spørgs­må­let kom­mer og­så ef­ter det hef­ti­ge crash i søn­da­gens bel­gi­ske grand­prix. Der er end­nu ik­ke kom­met en ud­mel­ding om år­sa­gen til ulyk­ken, der star­te­de med ta­et på 300 km/t og ’trak’ 42g ved sam­men­stø­det med da­ek­bar­ri­e­ren. SID­STE DEL AF 2014, da Magnus­sen var i sta­digt sti­gen­de fa­re for at mi­ste sit McLa­ren-sa­e­de, vi­ste, at dan­ske­ren ik­ke pra­este­rer op­ti­malt un­der pres. Han er en an­den og langt me­re mo­den For­mel 1-kø­rer i dag, og jeg ser i øje­blik­ket ik­ke tegn på, at de usik­re frem­tids­ud­sig­ter på­vir­ker hans kør­sel. Men der er an­dre, der an­ty­der, at crashet i Spa-Fran­cor­champs kan ha­en­ge sam­men med, at Magnus­sen at­ter er un­der pres. Og at han har haft for man­ge sto­re af­kørs­ler i sin kor­te For­mel 1-kar­ri­e­re. I MIN OPTIK ha­en­ger tin­ge­ne sam­men – der er en sam­men­ha­eng mel­lem spørgs­må­let om, hvor­vidt han fortje­ner en chan­ce til og de ’man­ge’ vold­som­me af­kørs­ler.

Lad mig al­ler­først slå fast: Så man­ge vold­som­me af­kørs­ler er der alt­så ik­ke ta­le om. Der er vel tre: Kva­li­fi­ka­tio­nen i Un­garn 2014, hvor Magnus­sen mi­ste­de her­re­døm­met på våd ba­ne, og smadre­de sin McLa­ren mod da­ek­bar­ri­e­ren. Tra­e­nin­gen i Ca­na­da i år, hvor kol­de da­ek send­te ham af ba­nen i et crash, der be­tød, Re­nault-me­ka­ni­ker­ne måt­te byg­ge en ny bil til ham, som han star­te­de i fra sid­ste startra­ek­ke. Og så sid­ste we­e­kend i Bel­gi­en, der og­så be­tød et so­lidt ind­hug i Re­naults re­ser­ve­delsla­ger og at en ny bil måt­te op­byg­ges til den­ne we­e­kends ita­li­en­ske grand­prix. RE­NAULT-LEDELSEN ER IK­KE kom­met med en ud­mel­ding om år­sa­gen til crashet i Bel­gi­en, men Kevin for­tal­te mig tors­dag, at det skyld­tes en over­sats­ning – at han kom for langt op over en af cur­ber­ne. De to an­dre sto­re af­kørs­ler er og­så ar­ki­ve­ret un­der ’kø­rer-fejl’.

Men – jeg sy­nes man skal vur­de­re bag­grun­den for kø­rer-fejl­e­ne, for den er i af­gø­ren­de grad lin­ket til spørgs­må­let om Magnus­sen fortje­ner en ny chan­ce.

For bå­de i 2014 og i år har Magnus­sen sid­det i en bil, der mang­le­de down­for­ce og i det he­le ta­get ik­ke var kon­kur­ren­ce­dyg­tig. Selv­føl­ge­lig – det er sta­dig op til man­den bag rat­tet at kø­re bi­len til gra­en­sen og ik­ke over, men der er nu en­gang stør­re ri­si­ko for af­kørs­ler, når man skal ’vold­kø­re’ en bil for at føl­ge ba­re no­gen­lun­de med kon­kur­ren­ter­ne. HVIS MAN SER til­ba­ge på Magnus­sens hid­ti­di­ge F1-kar­ri­e­re, er der fak­tisk kun én gang, han har kørt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.