Du­er ik­ke – vae

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Woz­ni­a­ck­is tra­e­ner og nu er­na­e­rer sig som ten­niskom­men­ta­tor på Eu­rosport.

»Jeg ken­der Ko­tyza per­son­ligt. Han er ik­ke blot en hyg­ge­lig per­son, men og­så en me­get dyg­tig tra­e­ner,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen, der i for­å­ret 2014 ar­bej­de­de halvan­den må­ned med Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

La­en­ge­re blev det ik­ke, for­di den dan­ske ten­nis­spil­ler var me­re fo­ku­se­ret på sit kom­men­de og se­ne­re af­ly­ste bryl­lup med den nor­dir­ske gol­f­spil­ler Rory McIl­roy end sit ten­nis­spil.

»Som tra­e­ner er man ae­re­ka­er. Man øn­sker, at den spil­ler, man ar­bej­der med, skal ud­vik­le sig. Det var Ca­ro­li­ne i den pe­ri­o­de ik­ke klar til, og der­for blev vi eni­ge om at kvit­te sam­ar­bej­det,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen. Un­der­vur­der ik­ke Pi­o­tr Han me­ner, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki bør be­slut­te sig for, at Pi­o­tr Woz­ni­a­cki re­sten af hen­des kar­ri­e­re på­ta­ger sig ch­eftra­e­ner­po­sten.

»Det vil ska­be ro i tea­met om­kring hen­de, stop­pe al me­di­esnak om hen­des tra­e­ner­si­tu­a­tion og utvivl­s­omt og­så kun­ne for­bed­re hen­des re­sul­ta­ter. Man skal nem­lig ik­ke un­der­vur­de­re Pi­o­trs ev­ner, selv­om han al­drig har spil­let tennis på top­plan. Han er en stor stra­teg og er egent­lig og­så en ud­ma­er­ket ten­ni­stra­e­ner,« si­ger Mi­cha­el Mor­ten­sen og til­fø­jer:

»Ca­ro­li­ne skal dog ef­ter min bed­ste over­be­vis­ning ik­ke pla­ce­re sig selv i en oste­klok­ke, men va­e­re parat til i kor­te pe­ri­o­de at mod­ta­ge in­put fra kom­pe­ten­te tra­e­ne­re. Men det sy­nes jeg egent­lig og­så, at hun gen­nem åre­ne har va­e­ret god til. Når hun for ek­sem­pel er i Dan­mark, har jeg of­te va­e­ret ind­kaldt til at spar­re med hen­de. Spør­ger hun ef­ter min as­si­stan­ce, vil jeg fort­sat ger­ne stil­le mig til rå­dig­hed. Selv­om jeg er én af man­ge tra­e­ne­re, hun har brudt med, er vo­res for­hold sta­dig rig­tig fint.« De se­ne­ste år har hen­des re­sul­ta­ter va­e­ret me­get svin­gen­de. Det fak­tum kan skyl­des de man­ge tra­e­ner­skift, og det er in­dis­kuta­belt, at hun de se­ne­ste år ik­ke har ud­vik­let sit spil i sam­me hast som kon­kur­ren­ter­ne på WTA Tou­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.