Vig­ti­ge po­int på spil

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KAEMP FOR DAN­MARK De men­tale tøm­mer­ma­end over at ha­ve mis­set OL-bil­let­ten har lagt sig over he­le den dan­ske de­le­ga­tion i Hvi­derusland, men der skal sta­dig spil­les en kamp i dag. Po­len er mod­stan­der i det, der kun­ne vir­ke som en ube­ty­de­lig kamp om de se­kun­da­e­re pla­ce­rin­ger. Men der er me­re på spil end ba­re ae­ren.

»Al­le po­int i så­dan en tur­ne­ring ta­el­ler. Vi skal hu­ske, at der og­så er rang­li­stepo­int, der har be­tyd­ning for, hvor man lig­ger hen­ne i for­hold til VM-po­si­tio­ner. Så der er al­tid no­get på spil, når man spil­ler of­fi­ci­el­le land­skam­pe. Der er ik­ke no­gen tvivl om, at vi skal ud og vin­de mod Po­len,« si­ger Se­ba­sti­an Da­hm, der star­ter på mål ef­ter Fre­de­rik Al­le po­int i så­dan en tur­ne­ring ta­el­ler. Vi skal hu­ske, at der og­så er rang­li­stepo­int, der har be­tyd­ning for, hvor man lig­ger hen­ne i for­hold til VM-po­si­tio­ner. Så der er al­tid no­get på spil, når man spil­ler of­fi­ci­el­le land­skam­pe at jeg er klar til at kom­me på det hold.«

Med si­ne 183 cen­ti­me­ter og 79 ki­lo er Oli­ver Bjor­k­strand ik­ke ver­dens stør­ste is­ho­ck­ey­spil­ler, men det er og­så en af grun­de­ne til, at han kan be­va­e­ge sig så hur­tigt, som han kan på isen. Al­li­ge­vel har han, li­ge­som så man­ge an­dre NHL-dan­ske­re få­et ’lek­tier’ for af sin NHL-ar­bejds­gi­ver. Mit mål er, at spil­le mig på hol­det fra be­gyn­del­sen af. Det er det, jeg vil, og det, jeg ka­em­per for. Når trai­ning cam­pen be­gyn­der, er det med at va­e­re klar fra start af og spil­le godt i de kam­pe, jeg får

»De vil må­ske godt ha­ve, at jeg bli­ver lidt stør­re og sta­er­ke­re. Høj­den kan man ik­ke gø­re så me­get ved nu, men jeg kan må­ske godt bli­ve lidt sta­er­ke­re med mus­k­ler og så vi­de­re, An­der­sens exit med en skul­der­ska­de. ’Vi kan spil­le flot ho­ck­ey’ Men der er og­så ae­ren og den na­tio­na­le stolt­hed at spil­le for.

»Ud­over det med rang­li­stepo­int er der og­så ae­re på spil. Nu har vi en­de­lig få­et sam­let det lands­hold, man­ge har drømt om i så lang tid, så nu vil vi ger­ne vi­se, at vi godt kan spil­le flot ho­ck­ey. Jeg tror ik­ke, der er no­gen, der vil gå ud af tur­ne­rin­gen uden at ha­ve vist det,« si­ger Da­hm.

Og det er de gam­le, dan­ske dy­der med hårdt ar­bej­de for hol­dets skyld, der skal gi­ve Dan­mark suc­ces i tur­ne­rin­gens sid­ste kamp. men jeg er ik­ke så be­kym­ret over det. Jeg fø­ler, jeg spil­ler godt med min stør­rel­se, så selv­om min va­egt må­ske ik­ke er helt, hvor de helst ger­ne vil ha­ve den, har jeg det egent­lig me­get godt med, hvor jeg er li­ge nu, og jeg fø­ler mig klar til at spil­le,« forta­el­ler Bjor­k­strand og ud­dy­ber:

»Jeg vil ger­ne ha­ve en mas­se ener­gi og va­e­re hur­tig på skøjter­ne og va­e­re sik­ker på, jeg kan bru­ge ener­gi­en un­der he­le kam­pen, så jeg skal og­så pas­se på med ik­ke at ta­ge for me­get på, så min krop ik­ke er vant til va­eg­ten. Jeg prø­ver at fin­de en god ba­lan­ce, og jeg fø­ler, at jeg er et ri­me­lig godt sted li­ge nu. Der er al­tid plads til at ta­ge et par ki­lo på, men det er ik­ke no­get, der ge­ne­rer mig alt for me­get.« OLI­VER BJOR­K­STRAND FØDT: 10. april 1995 MÅL: 183 cm, 79 kg FA­MI­LIE: Far Todd Bjor­k­strand (tra­e­ner i Her­ning), bror Pa­tri­ck Bjor­k­strand (LA Kings/On­ta­rio Reign) DRAFTET: Som nr. 89 af Co­lum­bus Blue Ja­ck­ets i 2013 MESTERSKABER: Dansk me­ster og po­kal­me­ster med Her­ning (2011/12), WHL-me­ster med Port­land Win­ter­hawks (2012/13), AHL-me­ster med La­ke Erie Monsters (2015/16)

»Vi skal spil­le hår­de­re og ar­bej­de hår­de­re end dem, så skal vi nok vin­de,« si­ger Oli­ver Bjor­k­strand.

Dan­mark mø­der Po­len i dag kl. 12.00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.